Păstorire


  • Îngrijeşte bine de oile tale, şi ia seama la turmele tale. Proverbe 27:23
  • Străinii îţi vor zidi zidurile, şi împăraţii lor îţi vor sluji; Isaia 60:10
  • Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,,Iată, mă voi îngriji Eu însumi de oile Mele, şi le voi cerceta! Ezechiel 34:11
  • I -a zis a doua oară: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?``,,Da Doamne``, I -a răspuns Petru,,,ştii că Te iubesc.`` Isus i -a zis: ,,Paşte oiţele Mele``. Ioan 21:16
  • Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sînt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. 1 Corinteni 3:6, 7
  • După harul lui Dumnezeu, care mi -a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra. 1 Corinteni 3:10
  • Dacă am sămănat printre voi bunurile duhovniceşti, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice? 1 Corinteni 9:11
  • Să ştiţi:cine samănă puţin, puţin va secera; iar cine samănă mult, mult va secera. 2 Corinteni 9:6
  • Şi ce-ai auzit dela mine, în faţa multor marturi, încredinţează la oameni de încredere, cari să fie în stare să înveţe şi pe alţii. 2 Timotei 2:2
  • Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este supt paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un cîştig mîrşav, ci cu lepădare de sine. 1 Petru 5:2