Cuvântul


  • La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. Şi Cuvîntul S'a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan 1:1, 14
  • Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Este scris: ,Omul nu trăieşte numai cu pîne, ci cu orice cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu.`` Matei 4:4
  • Strîng Cuvîntul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! Psalmi 119:11
  • Acum voi sînteţi curaţi, din pricina cuvîntului, pe care vi l-am spus. Ioan 15:3
  • Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Psalmi 119:130
  • Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n'are de ce să -i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvîntul adevărului. 2 Timotei 2:15
  • Căci Cuvîntul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii. Evrei 4:12
  • Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sînt duh şi viaţă. Ioan 6:63
  • Cerul şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Matei 24:35
  • şi, ca nişte prunci născuţi de curînd, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentruca prin el să creşteţi spre mîntuire, 1 Petru 2:2