Credință


 • Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvîntul lui Hristos.
  Romani 10:17
 • Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! 6 Recunoaşte -L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.
  Proverbe 3:5, 6
 • Isus a răspuns: ,,Tu zici: ,Dacă poţi!`... Toate lucrurile sînt cu putinţă celui ce crede!``
  Marcu 9:23
 • Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s'au dus:iată că toate lucrurile s'au făcut noi.
  2 Corinteni 5:17
 • Căci niciun cuvînt dela Dumnezeu nu este lipsit de putere.
  Luca 1:37
 • Atunci S'a atins de ochii lor, şi a zis: ,,Facă-vi-se după credinţa voastră!``
  Matei 9:29
 • Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile cari nu se văd.
  Evrei 11:1
 • Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s'o ceară dela Dumnezeu, care dă tuturor cu mînă largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. 6 Dar s'o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentrucă cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, turburat şi împins de vînt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva dela Domnul, căci este un om nehotărît şi nestatornic în toate căile sale.
  Iacob 1:5-8
 • Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce -L caută.
  Evrei 11:6
 • După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.
  Iacob 2:26
 • Tot ce nu vine din încredinţare, e păcat.
  Romani 14:23
 • Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă:dar dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.``
  Evrei 10:38
 • Da, mă va ucide:n'am nimic de nădăjduit;
  Iov 13:15
 • În linişte şi odihnă va fi mîntuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.`` Dar n'aţi voit!
  Isaia 30:15
 • Dacă sîntem necredincioşi, totuş El rămîne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.
  2 Timotei 2:13
 • pentrucă oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceeace cîştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră.
  1 Ioan 5:4
 • Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.
  Efeseni 6:16
 • ,,Din pricina puţinei voastre credinţe``, le -a zis Isus.,,Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cît un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ,Mută-te de aici colo`, şi s'ar muta; nimic nu v'ar fi cu neputinţă.
  Matei 17:20
 • Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care -I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
  Evrei 12:2
 • Deci, fiindcă sîntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.
  Romani 5:1
 • Isus a luat cuvîntul, şi le -a zis: ,,Aveţi credinţă în Dumnezeu!
  Marcu 11:22
 • În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sînteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentruca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decît aurul care piere şi care totuş este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, pentrucă veţi dobîndi, ca sfîrşit al credinţei voastre, mîntuirea sufletelor voastre.
  1 Petru 1:6-9