Zbawienie


 • Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
  Jana 3:16
 • Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej.
  Rzymian 3:23
 • Albowiem zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
  Rzymian 6:23
 • Rzekł mu Jezus:Jamci jest ta droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mię.
  Jana 14:6
 • Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię jego.
  Jana 1:12
 • Odpowiedział Jezus i rzekł mu:Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci:Jeźli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć królestwa Bożego.
  Jana 3:3
 • A niemal wszystko według zakonu krwią oczyszczone bywa, a bez rozlania krwi nie bywa odpuszczenie grzechów.
  Hebrajczyków 9:22
 • I rzekł:Zaprawdę powiadam wam:Jeźli się nie nawrócicie i nie staniecie się jako dzieci, żadnym sposobem nie wnijdziecie do królestwa niebieskiego.
  Mateusza 18:3
 • Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeźliby kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
  Apokalipsa 3:20
 • Jeźlibyśmy wyznali grzechy nasze, wiernyć jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości.
  1 Jana 1:9
 • Że jeźlibyś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twojem, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzono bywa ku sprawiedliwości, ale się usty wyznanie dzieje ku zbawieniu. Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
  Rzymian 10:9, 10, 13
 • Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
  Efezjan 2:8, 9
 • Nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego,
  Tytusa 3:5
 • A oni rzekli:Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój.
  Dzieje Apostolskie 16:31
 • Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim.
  Jana 3:36
 • A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej.
  Jana 10:28
 • A tak jeźli kto jest w Chrystusie, nowem jest stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowemi stały.
  2 Koryntian 5:17