Skapelsen av verden kontra evolusjon


 • I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
  1 Mosebok 1:1
 • Og Gud sa: Det vrimle av liv i vannet, og fugler flyve over jorden under himmelhvelvingen!
  1 Mosebok 1:20
 • Og Gud skapte de store sjødyr og alt levende som rører sig, som det vrimler av i vannet, hvert efter sitt slag, og alle vingede fugler, hver efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.
  1 Mosebok 1:21
 • Og Gud sa: Jorden la fremgå levende vesener, hvert efter sitt slag, fe, kryp og ville dyr, hvert efter sitt slag! Og det blev så.
  1 Mosebok 1:24
 • Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden.
  1 Mosebok 1:26
 • Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.
  1 Mosebok 1:27
 • Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese; og mennesket blev til en levende sjel.
  1 Mosebok 2:7
 • For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.
  2 Mosebok 20:11
 • Men spør du dyrene, de skal lære dig, og himmelens fugler, de skal si dig det, eller tal til jorden, og den skal lære dig, og havets fisker skal fortelle dig det. Hvem skjønner ikke av alt dette at det er Herrens hånd som har skapt det,
  Jobs 12:7-9
 • Gud tordner underfullt med sin røst; han gjør storverk, og vi forstår dem ikke.
  Jobs 37:5
 • Se på Behemot, [flodhesten] som jeg har skapt like så vel som dig; den eter gress som en okse. Se hvad kraft den har i sine lender, og hvad styrke den har i sine bukmuskler! Den strekker sin hale som en seder; senene i dens lår er sammenslynget. Dens ben er som kobberrør, dens knokler som jernstenger.
  Jobs 40:15-18
 • nord og syd -- du har skapt dem; Tabor og Hermon jubler over ditt navn.
  Salmenes 89:12
 • Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud.
  Salmenes 90:2
 • Du sender din Ånd ut, de skapes, og du gjør jordens skikkelse ny igjen.
  Salmenes 104:30
 • De skal love Herrens navn; for han bød, og de blev skapt,
  Salmenes 148:5
 • Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gror på den, som gir ånde til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den:
  Esaias 42:5
 • jeg som er lysets ophav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken; jeg, Herren, gjør alt dette.
  Esaias 45:7
 • Jeg har gjort jorden, og menneskene på den har jeg skapt; mine hender er det som har utspent himmelen, og all dens hær har jeg latt fremstå.
  Esaias 45:12
 • For så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud, han som dannet jorden og gjorde den, han som grunnfestet den, han som ikke skapte den til å være øde, men dannet den til bolig for folk: Jeg er Herren, og det er ingen annen.
  Esaias 45:18
 • For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord, og de første ting skal ikke minnes og ikke mere rinne nogen i hu.
  Esaias 65:17
 • Har vi ikke alle sammen én far? Har ikke en Gud skapt oss? Hvorfor er vi da troløse mot hverandre, så vi vanhelliger våre fedres pakt?
  Malakias 2:10
 • Men fra skapningens begynnelse skapte Gud dem til mann og kvinne.
  Markus 10:6
 • for i de dager skal det være så stor en trengsel som ikke har vært inntil nu fra skapningens begynnelse, fra den tid da Gud skapte verden, og som heller ikke skal bli.
  Markus 13:19
 • Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til.
  Johannes 1:3
 • For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning, fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket. Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer, og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr. Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem, de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen.
  Romerne 1:20-25
 • For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse; skapningen blev jo lagt under forgjengelighet -- ikke godvillig, men efter hans vilje som la den derunder -- i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trældom til Guds barns herlighets frihet. For vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nu;
  Romerne 8:19-22
 • mannen blev jo heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld.
  1 Korintierne 11:9
 • For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.
  Efeserne 2:10
 • for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham,
  Kolossenserne 1:16
 • Se til at det ikke må være nogen som gjør eder til sitt rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, efter menneskenes lære, efter verdens barnelærdom og ikke efter Kristus. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig,
  Kolossenserne 2:8
 • og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede;
  Kolossenserne 3:10
 • som forbyder å gifte sig og byder å avholde sig fra mat, den Gud har skapt til å nytes med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne.
  1 Timoteus 4:3
 • Og: Du, Herre, grunnfestet i begynnelsen jorden, og himlene er dine henders verk;
  Hebreerne 1:10
 • Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees. For på grunn av den fikk de gamle godt vidnesbyrd. Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så det som sees, ikke blev til av det synlige.
  Hebreerne 11:1-3
 • idet I først og fremst vet dette at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem efter sine egne lyster og sier: Hvor er løftet om hans gjenkomst? for fra den tid fedrene sov inn, vedblir jo alle ting som de var fra skapningens begynnelse. For de som påstår dette, er blinde for at det fra gammel tid var himler og en jord som var blitt til ut av vann og gjennem vann ved Guds ord, og derved gikk den verden som da var, under i vannflommen.
  2 Peters 3:3-6
 • Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning:
  Apenbaring 3:14
 • Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få prisen og æren og makten; for du har skapt alle ting, og fordi du vilde, var de til og blev de skapt!
  Apenbaring 4:11
 • og svor ved ham som lever i all evighet, han som skapte himmelen og det som er i den, og jorden og det som er på den, og havet og det som er i det, at det ikke skal være mere tid,
  Apenbaring 10:6
 • Og jeg så en annen engel flyve under det høieste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk, og han sa med høi røst: Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!
  Apenbaring 14:6-7