Komfort i nød


 • For han kjenner den vei jeg holder mig til; prøvde han mig, så skulde jeg gå frem av prøven som gullet. - Jobs 23:10
 • En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer; han driver fienden bort for dig og sier: Rydd ut! - 5 Mosebok 33:27
 • takk for alt! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til eder. - 1 Tessalonikerne 5:18
 • og I har glemt den formaning som taler til eder som til barn: Min sønn! akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham; - Hebreerne 12:5
 • Jesus svarte: Hverken han har syndet eller hans foreldre, men det var forat Guds gjerninger skulde åpenbares på ham. - Johannes 9:3
 • Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden. -
  Johannes 16:33
 • Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig! - Johannes 14:1
 • Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt. For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede, forat han skulde være den førstefødte blandt mange brødre; - Romerne 8:28,29
 • hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. - Romerne 8:35-39
 • Når du går gjennem vann, så er jeg med dig, og gjennem elver, så skal de ikke overskylle dig; når du går gjennem ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne dig; - Esaias 43:2
 • Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, miskunns Fader og all trøsts Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, forat vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst hvormed vi selv blir trøstet av Gud! For likesom Kristi lidelser kommer rikelig over oss, så er og vår trøst rikelig ved Kristus. Men lider vi trengsel, da er det eder til trøst og frelse; trøstes vi, da er det eder til en trøst som viser sig kraftig i tålmod under de samme lidelser som vi lider; og vårt håp om eder er fast, da vi vet at likesom I har del i lidelsene, så skal I og ha del i trøsten. For vi vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om at den trengsel som kom over oss i Asia, var overmåte tung, mere enn vi kunde bære, så vi endog mistvilte om livet; ja, vi hadde opgjort med oss selv at vi måtte dø, forat vi ikke skulde sette vår lit til oss selv, men til Gud, som opvekker de døde, han som fridde oss og frir oss fra slik en død, han som vi har det håp til at han og herefter vil fri oss derfra, - IIKorintierne 1:3-10
 • Akt det for bare glede, mine brødre, når I kommer i allehånde fristelser, da I vet at prøvelsen av eders tro virker tålmodighet; Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. - Jakobs 1:2,3,12
 • I elskede! undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse, som om det hendte eder noget underlig; men i samme mon som I har del i Kristi lidelser, skal I glede eder, forat I også i hans herlighets åpenbarelse kan glede eder med jubel. - 1Peters 4:12, 13
 • men lider han som kristen, da skal han ikke skamme sig, men prise Gud for dette navn. Derfor skal og de som efter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper, idet de gjør det gode. - 1 Peters 4:16,19
 • og han skal tørke bort hver tåre av deres øine, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere; for de første ting er veket bort. - Apenbaring 21:4
 • Hine roper, og Herren hører, og av alle deres trengsler utfrir han dem. Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. - Salmenes 34:17,18
 • Når han snubler, faller han ikke til jorden; for Herren støtter hans hånd. - Salmenes 37:24
 • Du som har latt oss se mange trengsler og ulykker, du vil igjen gjøre oss levende og igjen dra oss op av jordens avgrunner. Du vil øke min storhet og vende om og trøste mig. - Salmenes 71:20,21
 • Det er min trøst i min elendighet at ditt ord har holdt mig i live. -
  Salmenes 119:50
 • Om jeg vandrer midt i trengsel, holder du mig i live; mot mine fienders vrede rekker du ut din hånd, og du frelser mig ved din høire hånd. - Salmenes 138:7
 • for du har vært et vern for den ringe, et vern for den fattige i hans trengsel, et ly mot regnskyll, en skygge mot hete; for voldsmenns fnysen er som regnskyll mot en vegg. - Esaias 25:4
 • Frykt ikke, for jeg er med dig! Se dig ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker dig og hjelper dig og holder dig oppe med min rettferds høire hånd. - Esaias 41:10
 • De elendige og fattige søker efter vann, men det er ikke noget; deres tunge brenner av tørst. Jeg, Herren, jeg vil svare dem; jeg, Israels Gud, jeg vil ikke forlate dem. - Esaias 41:17
 • For Herren forkaster ikke til evig tid, men om han bedrøver, så forbarmer han sig igjen efter sin rike miskunnhet; for det er ikke av hjertet han plager eller bedrøver menneskenes barn. - Klagesangene 3:31-33
 • Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag, - Filippenserne 1:6
 • holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss; er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte sig selv. - II Timoteus 2:12,13
 • Og de som kjenner ditt navn, stoler på dig; for du har ikke forlatt dem som søker dig, Herre! - Salmenes 9:10
 • På min nøds dag kaller jeg på dig, for du svarer mig. - Salmenes 86:7
 • Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. - Salmenes 147:3