Merészség és a meggyőződés


 • És a királyok elõtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg.
  A zsoltárok 119:46
 • Az emberektõl való félelem tõrt vet; de a ki bízik az Úrban, kiemeltetik.
  A példabeszédek 29:25
 • Magas hegyre mej fel, örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek!
  Ézsaiás 40:9
 • Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudja erõsítni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok.
  Ézsaiás 50:4
 • Az Úr pedig monda nékem: Ne mondd ezt: Ifjú vagyok én; hanem menj mind azokhoz, a kikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, a mit parancsolok néked.
  Jeremiás 1:7
 • Olyanná, mint a gyémánt, a mely keményebb a tûzkõnél, tettem a te homlokodat; ne félj tõlök, és meg ne rettenj tekintetöktõl, mert pártos ház.
  Ezékiel 3:9
 • Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.
  Máté 5:14, 15
 • Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek elõtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat.
  Máté 5:16
 • Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bûnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljõ az õ Atyja dicsõségében a szent angyalokkal.
  Márk 8:38
 • Hanem vesztek erõt, minekutána a Szent Lélek eljõ reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végsõ határáig.
  Az apostolok cselekedetei 1:8
 • Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásában való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék õket, hogy Jézussal voltak vala.
  Az apostolok cselekedetei 4:13
 • Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek.
  Az apostolok cselekedetei 5:29
 • Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívõnek idvességére, zsidónak elõször meg görögnek.
  Rómaiakhoz 1:16
 • És érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát,A melyért követséget viselek lánczok között; hogy bátran szóljak arról, a miképen kell szólanom.
  Efezusiakhoz 6:19, 20
 • Hanem a miképen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangyéliomot, akképen szólunk; nem úgy, hogy embereknek tessünk hanem az Istennek, a ki megvizsgálja a mi szívünket.
  1 Thesszalonikaiakhoz 2:4
 • Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az õ foglyát; hanem együtt szenvedj az evangyéliomért Istennek hatalma szerint.
  2 Timóteushoz 1:8
 • Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen.
  Tituszhoz 2:15
 • Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy a miben rágalmaznak titeket mint gonosztévõket, a jó cselekedetekbõl, ha látják azokat, dicsõítsék Istent a meglátogatás napján.
  Péter első 2:12