Túlélés a nehéz időkben


 • A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült meg, az Úrnak beszéde szerint, a melyet szólott Illés által.
  1 Kings 17:16
 • Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektõl.
  Jób 5:20
 • És lesz az Úr nyomorultak kõvára, kõvár a szükség idején.Azért te benned bíznak, a kik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, a kik keresnek téged.
  A zsoltárok 9:9, 10
 • Jól tudja az Úr feddhetetleneknek napjait, és hogy örökségök mindörökké meglesz.Nem szégyenülnek meg a veszedelmes idõben, és jóllaknak az éhség napjaiban.
  A zsoltárok 37:18, 19
 • Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetõvé.
  A zsoltárok 37:25
 • Isten a mi oltalmunk és erõsségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe:Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela.
  A zsoltárok 46:1-3
 • Bízzatok õ benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki elõtte szíveteket; Istn a mi menedékünk. Szela.
  A zsoltárok 62:8
 • Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom!
  A zsoltárok 91:2
 • Felhõt terjeszte ki, hogy befedezze õket, és tüzet, hogy világítson éjjel.Könyörgött és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg õket.Megnyitotta a kõsziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon.
  A zsoltárok 105:39-41
 • Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.
  Ézsaiás 44:3
 • Ha pedig a mezõnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitûek?Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
  Máté 6:30, 31
 • Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétõl? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?A mint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki minket szeretett,Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk,Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
  Rómaiakhoz 8:35-39
 • Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe;Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk;
  2 korinthusiakhoz 4:8, 9
 • Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentõl készített helye van, hogy ott táplálják õt ezer kétszáz hatvan napig.
  Jelenések könyve 12:6
 • Õ köti össze felhõibe a vizeket úgy, hogy a felhõ alattok meg nem hasad.Õ rejti el királyi székének színét, felhõjét fölibe terítvén.Õ szab határt a víz színe fölé - a világosságnak és setétségnek elvégzõdéséig.
  Jób 26:8-10
 • Isten a mi oltalmunk és erõsségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe:Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela.
  A zsoltárok 46:1-3
 • Te uralkodol a tengernek kevélységén; mikor az õ habjai felemelkednek, te csendesíted le azokat.
  A zsoltárok 89:9
 • A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.
  A zsoltárok 93:4
 • Megállítá a szélvészt, hogy csillapodjék, és megcsendesedtek a habok.
  A zsoltárok 107:29
 • És sátor lészen árnyékul nappal a hõség ellen, s oltalom és rejtek szélvész és esõ elõl.
  Ézsaiás 4:6
 • Mert erõssége voltál a gyöngének, erõssége a szegénynek szorongásában; a szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erõszakosok haragja olyan volt, mint kõfalrontó szélvész.
  Ézsaiás 25:4
 • Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tûzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.
  Ézsaiás 43:2
 • Jó az Úr, erõsség a szorongatás idején, és õ ismeri a benne bízókat.
  Náhum 1:7
 • És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitûek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lõn nagy csendesség.Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki.
  Máté 8:26, 27
 • Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.
  Lukács 10:19