Kényelem a veszélyben lévő


 • De õ jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany. -
  Jób 23:10
 • The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms: and he shall thrust out the enemy from before thee; and shall say, Destroy them. -
  Mózes ötödik könyve 33:27
 • Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
  1 Thesszalonikaiakhoz 5:18
 • És elfeledkeztetek-é az intésrõl, a mely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha õ dorgál téged; -
  Zsidókhoz 12:5
 • Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. -
  János 9:3
 • Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: és meggyõztem a világot. -

  János 16:33
 • Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. -
  János 14:1
 • Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az õ végzése szerint hivatalosak. Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az õ Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy õ legyen elsõszülött sok atyafi között. -
  Rómaiakhoz 8:28,29
 • Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétõl? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? A mint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki minket szeretett, Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. -
  Rómaiakhoz 8:35-39
 • Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tûzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. -
  Ézsaiás 43:2
 • Áldott az Isten és a mi urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene; A ki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vígasztalással, a mellyel Isten vígasztal minket. Mert a mint bõséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseibõl, úgy bõséges a mi vígasztalásunk is Krisztus által. De akár nyomorgattatunk, a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért van az, mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, a melyeket mi is szenvedünk; akár megvígasztaltatunk a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért van az. És a mi reménységünk erõs felõletek. Tudván, hogy a miképen társaink vagytok a szenvedésben, azonképen a vígasztalásban is. Mert nem akarjuk, hogy ne tudjatok atyámfiai a mi nyomorúságunk felõl, a mely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen, erõnk felett megterheltettünk, úgy hogy életünk felõl is kétségben valánk: Sõt magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, a ki feltámasztja a holtakat: A ki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket: a kiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani; -
  IIkorinthusiakhoz 1:3-10
 • Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az õt szeretõknek. -
  Jakob 1:2,3,12
 • Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tûztõl, a mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; Sõt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az õ dicsõségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek. -
  Péter első 4:12, 13
 • Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyelje, sõt dicsõítse azért az Istent. Annakokáért a kik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelköket mint hû teremtõnek, jót cselekedvén. -
  Péter első 4:16,19
 • És az Isten eltöröl minden könyet az õ szemeikrõl; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak. -
  Jelenések könyve 21:4
 • Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti õket. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket. -
  A zsoltárok 34:17,18
 • Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. -
  A zsoltárok 37:24
 • A ki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a föld mélységébõl ismét felhozol minket. Megsokasítod az én nagyságomat; hozzám fordulsz és megvigasztalsz engem.
  A zsoltárok 71:20,21
 • Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem. -

  A zsoltárok 119:50
 • Ha nyomorúságban vergõdöm, megelevenítesz; ellenségeim haragja ellen kinyújtod kezedet, és a te Jóbbkezed megment engemet. -
  A zsoltárok 138:7
 • Mert erõssége voltál a gyöngének, erõssége a szegénynek szorongásában; a szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erõszakosok haragja olyan volt, mint kõfalrontó szélvész. -
  Ézsaiás 25:4
 • Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerõsítelek, sõt megsegítlek, és igazságom Jóbbjával támogatlak. -
  Ézsaiás 41:10
 • A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs, nyelvök a szomjúságban elepedt: én, az Úr meghallgatom õket, én, Izráel Istene, nem hagyom el õket. -
  Ézsaiás 41:17
 • Mert nem zár ki örökre az Úr. Sõt, ha megszomorít, meg is vígasztal az õ kegyelmességének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát. -
  Jeremiás siralmai 3:31-33
 • Meg lévén gyõzõdve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig: -
  Filippiekhez 1:6
 • Ha tûrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, õ is megtagad minket; Ha hitetlenkedünk, õ hû marad: õ magát meg nem tagadhatja. -
  II Timóteushoz 2:12,13
 • Azért te benned bíznak, a kik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, a kik keresnek téged. -
  A zsoltárok 9:10
 • Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. -
  A zsoltárok 86:7
 • Meggyógyítja a megtört szívûeket, és bekötözi sebeiket. -
  A zsoltárok 147:3