חכמה


 • יהוה נחני בצדקתך למען שוררי הושר לפני דרכך׃
  תהלים 5: 8
 • דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני׃הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל היום׃
  תהלים 25: 4, 5
 • ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו׃
  תהלים 25: 9
 • הורני יהוה דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי׃
  תהלים 27: 11
 • אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני׃
  תהלים 32: 8
 • מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ׃
  תהלים 37: 23
 • בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני׃
  תהלים 73: 24
 • גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך׃
  תהלים 119: 18
 • נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃
  תהלים 119 : 105
 • פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃
  תהלים 119: 130
 • השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃
  תהלים 143: 8
 • בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃
  משלי 3: 5, 6
 • בהתהלכך תנחה אתך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך׃
  משלי 6: 22
 • ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו כי תאמינו וכי תשמאילו׃
  ישעיה 30: 21
 • והולכתי עורים בדרך לא ידעו בנתיבות לא ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור אלה הדברים עשיתם ולא עזבתים׃
  ישעיה 42: 16
 • אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים׃
  ישעיה 50: 4
 • ונחך יהוה תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמתיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו׃
  ישעיה 58: 11
 • ידעתי יהוה כי לא לאדם דרכו לא לאיש הלך והכין את צעדו׃
  ירמיה 10: 23
 • בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכרי הוא׃
  ירמיה 31: 9
 • כי באמונה נתהלך ולא בראות עינים׃
  השנייה אל־הקורינתים 5: 7
 • כי דבר האלהים חי הוא ופעל גבורות וחד מחרב פיפיות ונכנס עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח ובחן מחשבות לבב ומזמותיו׃
  אל־העברים 4: 12
 • ויאמר אל השפטים ראו מה אתם עשים כי לא לאדם תשפטו כי ליהוה ועמכם בדבר משפט׃
  דברי הימים ב 19: 6
 • אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא׃כי יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה׃
  משלי 2: 3, 5, 6
 • לאדם מערכי לב ומיהוה מענה לשון׃
  משלי 16: 1
 • אנשי רע לא יבינו משפט ומבקשי יהוה יבינו כל׃
  משלי 28: 5
 • ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה׃והריחו ביראת יהוה ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח׃
  ישעיה 11: 2, 3
 • והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלהים מדע והשכל בכל ספר וחכמה ודניאל הבין בכל חזון וחלמות׃
  דניאל 1: 17
 • ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃
  יעקב 1: 5
 • השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃
  תהלים 143: 8
 • למדני לעשות רצונך כי אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור׃למען שמך יהוה תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי׃
  תהלים 143: 10 , 11
 • ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃
  משלי 1: 5
 • דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם׃
  משלי 12: 15
 • הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום׃
  משלי 15: 22
 • שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך׃
  משלי 19: 20
 • מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה׃
  משלי 20: 18
 • כי בתחבלות תעשה לך מלחמה ותשועה ברב יועץ׃
  משלי 24: 6
 • אל תשפטו למראה עין כי אם משפט צדק שפטו׃
  יוחנן 7: 24
 • אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃
  יעקב 3: 17
 • זאת הפעם השלישית אשר אבוא אליכם על פי שנים עדים או שלשה עדים יקום כל דבר׃
  השנייה אל־הקורינתים 13: 1