שמחה


  • וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך׃ תהלים 5: 11
  • תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח׃ תהלים 16: 11
  • כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃ תהלים 30: 5
  • הזרעים בדמעה ברנה יקצרו׃ תהלים 126: 5
  • שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו׃יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. תהלים 128: 1, 2
  • ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה׃ ישעיה 35: 10
  • את אלה דברתי אליכם בעבור תהיה שמחתי בכם ותמלא שמחתכם׃ יוחנן 15: 11
  • כי מלכות האלהים איננה אכילה ושתיה כי צדקה היא ושלום ושמחה ברוח הקדש׃ אל־הרומיים 14: 17