שמחה


 • וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך׃
  תהלים 5: 11
 • תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח׃
  תהלים 16: 11
 • כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃
  תהלים 30: 5
 • הזרעים בדמעה ברנה יקצרו׃
  תהלים 126: 5
 • שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו׃יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך.
  תהלים 128: 1, 2
 • ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה׃
  ישעיה 35: 10
 • את אלה דברתי אליכם בעבור תהיה שמחתי בכם ותמלא שמחתכם׃
  יוחנן 15: 11
 • כי מלכות האלהים איננה אכילה ושתיה כי צדקה היא ושלום ושמחה ברוח הקדש׃
  אל־הרומיים 14: 17