מרפא


 • רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃
  תהלים 34: 19
 • איש כי יחלה בכם יקרא את זקני הקהלה ויתפללו בעדו ויסוכהו שמן בשם יהוה׃ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו׃התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃
  יעקב 5: 14- 16
 • ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם׃-
  תהלים 107: 20
 • שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה׃
  1I Kings 20: 5
 • כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם יהוה כי נדחה קראו לך ציון היא דרש אין לה׃
  ירמיה 30: 17
 • נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃
  ישעיה 40: 29
 • הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃
  תהלים 103: 3
 • והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו׃
  ישעיה 53: 5
 • ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך׃-
  שמות 15: 26
 • וירא אותם ויאמר אליהם לכו והראו אל הכהנים ויהי בלכתם ויטהרו׃
  לוקם 17: 14
 • ויקרא אליו את שנים עשר תלמידיו ויתן להם שלטן על רוחות הטמאה לגרשם ולרפוא כל חלי וכל מדוה׃
  מַתָּי 10: 1
 • וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק׃
  מלאכי 4: 2
 • ויאמר אליו פטרוס אניס רפאך ישוע המשיח קום הצע לך אתה ויקם פתאם׃
  מעשי השליחים 9: 34
 • ואלה האתות אשר ילוו אל המאמינים יגרשו שדים בשמי ובלשנות חדשות ידברו׃נחשים ישאו בידיהם ואם ישתו סם המות לא יזיקם על חולים ישימו את ידיהם וייטב להם׃
  מרקוםי 16: 17- 18
 • ומעגל רגליכם פלסו למען לא תטה הצלעה מן הדרך כי אם תרפא׃
  אל־העברים 12: 13
 • ולמען אשר לא אתרומם ברב גדל החזינות נתן לי סלון בבשרי מלאך השטן להכתני באגרוף למען לא אתרומם׃על זאת התחננתי שלש פעמים אל האדון להסירו ממני׃ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃ -
  השנייה אל־הקורינתים 12: 7- 9
 • ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך׃
  שמות 15: 26
 • שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה׃
  מלכים ב 20: 5
 • כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃
  תהלים 22: 24
 • חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים ליהוה׃
  תהלים 31: 24
 • רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃
  תהלים 34: 19
 • הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃
  תהלים 103: 3
 • ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם׃
  תהלים 107: 20
 • זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני׃
  תהלים 119: 50
 • לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי׃
  תהלים 119: 92
 • נעניתי עד מאד יהוה חיני כדברך׃
  תהלים 119: 107
 • הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃
  תהלים 147: 3
 • נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃
  ישעיה 40: 29
 • והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו׃
  ישעיה 53: 5
 • הן לא קצרה יד יהוה מהושיע ולא כבדה אזנו משמוע׃
  ישעיה 59: 1
 • כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם יהוה כי נדחה קראו לך ציון היא דרש אין לה׃
  ירמיה 30: 17
 • הנה אני יהוה אלהי כל בשר הממני יפלא כל דבר׃
  ירמיה 32: 27
 • את האבדת אבקש ואת הנדחת אשיב ולנשברת אחבש ואת החולה אחזק ואת השמנה ואת החזקה אשמיד ארענה במשפט׃
  יחזקאל 34: 16
 • וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק׃
  מלאכי 4: 2
 • ויפן ישוע וירא אותה ויאמר חזקי בתי אמונתך הושיעה לך ותושע האשה מן השעה ההיא׃
  מַתָּי 9: 22
 • ויהי באחד הימים והוא מלמד וישבו שם פרושים ומורי התורה אשר באו מכל כפרי הגליל ומיהודה וירושלים וגבורת יהוה היתה בו לרפוא׃
  לוקם 5: 17
 • וירא אותם ויאמר אליהם לכו והראו אל הכהנים ויהי בלכתם ויטהרו׃
  לוקם 17: 14
 • התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃
  יעקב 5: 16
 • ואלה האתות אשר ילוו אל המאמינים יגרשו שדים בשמי ובלשנות חדשות ידברו׃נחשים ישאו בידיהם ואם ישתו סם המות לא יזיקם על חולים ישימו את ידיהם וייטב להם׃
  מרקוםי 16: 17, 18
 • איש כי יחלה בכם יקרא את זקני הקהלה ויתפללו בעדו ויסוכהו שמן בשם יהוה׃ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו׃התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃
  יעקב 5: 14, 15, 16