צמיחה רוחנית


 • כי ידע דרך עמדי בחנני כזהב אצא׃
  איוב 23: 10
 • כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה.
  משלי 3: 12
 • ונשחת הכלי אשר הוא עשה בחמר ביד היוצר ושב ויעשהו כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות׃
  ירמיה 18: 4
 • היעמד לבך אם תחזקנה ידיך לימים אשר אני עשה אותך אני יהוה דברתי ועשיתי׃
  יחזקאל 22: 14
 • לכן כל השמע את דברי אלה ועשה אתם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע׃
  מַתָּי 7: 24
 • ואין נותנים יין חדש בנאדות בלים פן יבקעו הנאדות והיין ישפך והנאדות יאבדו אבל נותנים את היין החדש בנאדות חדשים ושניהם יחדו ישמרו׃
  מַתָּי 9: 17
 • For unto whomsoever much is given, of him shall be much required: and to whom men have committed much, of him they will ask the more.
  לוקם 12: 48
 • ויאמר האדון שמעון שמעון הנה תבע אתכם השטן לזרותכם כחטים׃ואני התפללתי בעדך אשר לא תכלה אמונתך ואתה כאשר תשוב חזק את אחיך׃
  לוקם 22: 31, 32
 • הוא יגדל הלוך וגדל ואני אחסר הלוך וחסור׃
  יוחנן 3: 30
 • אמן אמן אני אמר לכם אם לא יפל גרגר החטא אל תוך האדמה ומת ישאר לבדו וכאשר מת יעשה פרי הרבה׃
  יוחנן 12: 24
 • כל שריג בי אשר איננו עשה פרי יסירנו ואשר יעשה פרי יטהרנו להרבות את פריו׃
  יוחנן 15: 2
 • עמדו בי ואני בכם כאשר השריג בל יעשה פרי מאליו אם לא יעמד בגפן כן גם אתם אם לא תעמדו בי׃
  יוחנן 15: 4
 • ]31-21[ גם אל תכינו את אבריכם להיות כלי עול לחטא אך תכינו את נפשכם לאלהים כחיים מעם המתים ואבריכם כלי צדקה לאלהים כי החטא לא יוכל למשל
  אל־הרומיים 6: 13
 • ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלהים אשר תשימו את גויותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלהים והיתה זאת עבודתכם השכלית׃ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם׃
  אל־הרומיים 12: 1, 2
 • ובעבור זאת לא נחת ואף אם יכלה בנו האדם החיצון הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום׃כי לחצנו אשר הוא קל ואך לרגע יביא לנו כבוד עולמים גדול ורב עד למאד׃
  השנייה אל־הקורינתים 4: 16, 17
 • עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי
  הראשונה אל־הקורינתים 10: 13
 • כי בלכתנו בבשר לא נלחם לפי הבשר׃כי כלי מלחמתנו אינם של הבשר כי אם חזקים הם לאלהים להרס מבצרים׃
  השנייה אל־הקורינתים 10: 3, 4
 • ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃לכן רצתה נפשי בחלשות ובחרפות ובצרות וברדיפות ובמצוקות בעד המשיח כי כאשר חלשתי אז גבור אני׃
  השנייה אל־הקורינתים 12: 9, 10
 • ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח׃
  אל־הפיליפיים 1: 6
 • הלחם המלחמה הטובה של האמונה ואחז חיי עולמים אשר נקראת להם והודית הודאה יפה בפני עדים רבים
  הראשונה אל־טימותיום 6: 12
 • וסבל הרעות כאיש חיל בצבא מלחמת ישוע המשיח׃
  השנייה אל־טימותיום 2: 3
 • אך לשמחה חשבו לכם אחי כאשר תבאו בנסינות שונים׃בדעתכם כי בחן אמונתכם מביא לידי סבלנות׃
  יעקב 1: 2, 3
 • לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃
  יעקב 4: 7
 • רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש׃והאיש ההוא אל ידמה בנפשו כי ישא דבר מאת יהוה׃
  פטרום הראשונה 1: 6, 7
 • אחד הוא המחקק אשר יכול להושיע ולאבד ומי אתה כי תדין את עמיתך׃הוי האמרים נלכה היום ומחר לעיר פלונית אלמונית ונעשה שם שנה אחת לסחר בה ולהרבות רוח׃
  פטרום הראשונה 4: 12, 13
 • ויתן בפי שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה׃
  תהלים 40: 3
 • ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר׃
  יחזקאל 36: 26
 • לכן נקברנו אתו בטבילה למות למען כאשר נעור המשיח מן המתים בכבוד האב כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחדשים׃
  אל־הרומיים 6: 4
 • ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃
  השנייה אל־הקורינתים 5: 17
 • ותתחדשו ברוח שכלכם׃ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלהים בצדקה וקדשת האמת׃
  אל־האפסיים 4: 23, 24
 • אחי אינני חשב כי כבר השגתי אך אחת דברתי כי שכח אני את אשר מאחרי ואשתטח אל אשר לפני׃וארדף את מטרת שכר הנצחון אשר הוא בקריאה של מעלה מאת האלהים במשיח ישוע׃
  אל־הפיליפיים 3: 13, 14