מנוחה


 • ויאמר פני ילכו והנחתי לך׃
  שמות 33 : 14
 • המה יורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל שאול אמר לנער ויעבר לפנינו ויעבר ואתה עמד כיום ואשמיעך את דבר אלהים׃
  שמואל א 9: 27
 • ויאמר ליהודה נבנה את הערים האלה ונסב חומה ומגדלים דלתים ובריחים עודנו הארץ לפנינו כי דרשנו את יהוה אלהינו דרשנו וינח לנו מסביב ויבנו ויצליחו׃
  דברי הימים ב 14: 7
 • רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה׃
  תהלים 4: 4
 • קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃
  תהלים 27: 14
 • דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות׃
  תהלים 37: 7
 • למנצח לדוד מזמור קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי׃
  תהלים 40: 1
 • הרפו ודעו כי אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ׃
  תהלים 46: 10
 • השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃
  תהלים 55: 22
 • בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃
  תהלים 62: 8
 • יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃
  ישעיה 26: 3
 • כי כה אמר אדני יהוה קדוש ישראל בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם ולא אביתם׃
  ישעיה 30: 15
 • והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד עולם׃
  ישעיה 32: 17
 • וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃
  ישעיה 40: 31
 • ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו׃
  ירמיה 17: 7
 • כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃
  ירמיה 29: 11
 • טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו׃טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה׃
  איכה 3 : 25, 26
 • לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃קבלו עליכם את עלי ולמדו ממני כי ענו ושפל רוח אנכי ותמצאו מרגוע לנפשתיכם׃כי עלי נעים הוא וקל משאי׃
  מַתָּי 11: 28- 30
 • ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃
  אל־הפיליפיים 4: 7
 • ובעבור זאת אסבל כאלה ולא אבוש כי יודע אנכי במי האמנתי ומבטח אנכי כי היכלת לו לשמר את פקדוני עד היום ההוא׃
  השנייה אל־טימותיום 1: 12B
 • לכן אחי דמו והוחילו עד בוא האדון הנה האכר מחכה לטוב תבואת האדמה בהוחילו כי ירד עליה גשם יורה ומלקוש׃
  פטרום הראשונה 5 : 7