καθοδήγηση


  • Πρόσεχε να γνωρίζεις την κατάσταση των ποιμνίων σου, και να επιμελείσαι καλά τα κοπάδια σου· Παροιμίες 27:23
  • Και οι γιοι των αλλογενών θα ανοικοδομήσουν τα τείχη σου, και οι βασιλιάδες τους θα σε υπηρετήσουν· επειδή, σε πάταξα μέσα στην οργή μου, όμως χάρη τής εύνοιάς μου σε ελέησα. Ησαΐας 60:10
  • Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δέστε, εγώ, εγώ θέλω και θα αναζητήσω τα πρόβατά μου, και θα τα επισκεφθώ. Ιεζεκιήλ 34:11
  • λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον • Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ • Ναὶ Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ • Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. Ἰωάννην 21:16
  • ἐγὼ ἐφύτευσα, Ἀπολλῶς ἐπότισεν • ἀλλὰ ὁ Θεὸς ηὔξανεν. ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἔστιν τι οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ᾿ ὁ αὐξάνων Θεός. Κορινθίους α’ 3:6, 7
  • Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ • ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ. Κορινθίους α’ 3:10
  • Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν; Κορινθίους α’ 9:11
  • Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει. Κορινθίους β’ 9:6
  • καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾿ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. Τιμόθεον β’ 2:2
  • ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ, ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλ᾿ ἑκουσίως, μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως, ἐπιστολή α’ 5:2