Εφοδιασμού


 • ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινὲς ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. - Τιμόθεον α’ 6:10
 • ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τἠν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. - Μαθθαῖον 6:33
 • Μήπως ο άνθρωπος θα κλέβει τον Θεό; Εσείς, όμως, με κλέψατε· και λέτε: Σε τι σε κλέψαμε; Στα δέκατα και στις προσφορές. Εσείς είστε καταραμένοι με κατάρα· επειδή, εσείς με κλέψατε, ναι, εσείς, ολόκληρο το έθνος.Φέρτε όλα τα δέκατα στην αποθήκη, για να είναι τροφή στον οίκο μου· και, τώρα, δοκιμάστε με σε τούτο, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, αν δεν σας ανοίξω τούς καταρράκτες τού ουρανού, και εκχέω την ευλογία σε σας, ώστε να μη επαρκεί τόπος γι' αυτή· - Μαλαχίας 3:8-10
 • ὁ δὲ Θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ. - Φιλιππησίους 4:19
 • Ήμουν νέος, και ήδη γέρασα, και δεν είδα δίκαιον εγκαταλειμμένον ούτε το σπέρμα του να ζητάει ψωμί. - Ψαλμοί 37:25
 • Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν • καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν, ὃ ἂν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ᾐτήκαμεν παρ᾿ αὐτοῦ. - Ἰωάννου ἐπιστολή α’ 5:14, 15
 • Ψαλμός τού Δαβίδ. Ο ΚΥΡΙΟΣ είναι ο ποιμένας μου· τίποτε δεν θα στερηθώ.- Ψαλμοί 23:1
 • Οι πλούσιοι φτωχαίνουν και πεινούν, αλλά εκείνοι που εκζητούν τον Κύριο δεν στερούνται κανένα αγαθό. - Ψαλμοί 34:10
 • Κύριε, είσαι άξιος ευλογίας, που καθημερινά μάς επιφορτίζεις με αγαθά· ο Θεός τής σωτηρίας μας. (Διάψαλμα). - Ψαλμοί 68:19
 • πλάτυνε το στόμα σου, και θα το γεμίσω. - Ψαλμοί 81:10
 • Επειδή, ήλιος και ασπίδα είναι ο Κύριος ο Θεός· χάρη και δόξα θα δώσει ο Κύριος· δεν θα στερήσει από κανένα αγαθό αυτούς που περπατούν με ακακία.- Ψαλμοί 84:11
 • Τα μάτια όλων αποβλέπουν σε σένα· και εσύ δίνεις σ' αυτούς την τροφή τους στον καιρό της. Ανοίγεις το χέρι σου, και χορταίνεις την επιθυμία κάθε ζωντανού όντος. - Ψαλμοί 145:15, 16
 • Ο δίκαιος τρώει μέχρι χορτασμού τής ψυχής του· ενώ η κοιλιά των ασεβών θα στερείται. - Παροιμίες 13:25
 • Αν θέλετε, και υπακούσετε, θα φάτε τα αγαθά τής γης·- Ησαΐας 1:19
 • Και θα τα κάνω ευλογία, και εκείνα που είναι γύρω από το βουνό μου· και θα κατεβάσω τη βροχή στον καιρό της· βροχή ευλογίας θα είναι. - Ιεζεκιήλ 34:26
 • μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς • οἶδεν γὰρ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. - Μαθθαῖον 6:8
 • Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν • ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε • κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. - Μαθθαῖον 7:7, 8
 • εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. - Μαθθαῖον 7:11
 • καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε.- Μαθθαῖον 21:22
 • Καὶ εἶπεν αὐτοῖς • Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατε; οἱ δὲ εἶπον • Οὐθενός.- Λουκᾶν 22:35
 • οὕτως καὶ ὁ Κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν. - Κορινθίους α’ 9:14
 • καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶμεν λαμβάνομεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. - Ἰωάννην 3:22