Έπαινος


 • επειδή, η ημέρα αυτή είναι άγια στον Κύριό μας· και μη λυπάστε· επειδή, η χαρά τού Κυρίου είναι η δύναμή σας. - Νεεμίας 8:10
 • Ψαλμός τού Δαβίδ, όταν μετέβαλε τον τρόπο του μπροστά στον Αβιμέλεχ· κι εκείνος τον άφησε, και έφυγε. ΘΑ ευλογώ τον Κύριο σε κάθε στιγμή· η αίνεσή του θα είναι πάντοτε στο στόμα μου. - Ψαλμοί 34:1
 • Εκείνος που προσφέρει θυσία αίνεσης, αυτός με δοξάζει· και σ' εκείνον που βάζει τον δρόμο του σε ευθύτητα, θα δείξω τη σωτηρία τού Θεού. - Ψαλμοί 50:23
 • ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύριο. Αινείτε τον Θεό στο αγιαστήριό του· αινείτε τον στο στερέωμα της δύναμής του.Αινείτε τον για τα μεγαλεία του· αινείτε τον σύμφωνα με το πλήθος τής μεγαλοσύνης του.Αινείτε τον με ήχο σάλπιγγας· αινείτε τον με ψαλτήρι και κιθάρα.Αινείτε τον με τύμπανο και χοροστασία· αινείτε τον με χορδές και όργανο.Αινείτε τον με εύηχα κύμβαλα· αινείτε τον με κύμβαλα αλαλαγμού.Κάθε πνοή ας αινεί τον Κύριο. Αλληλούια. - Ψαλμοί 150
 • Μακάριος ο λαός που γνωρίζει αλαλαγμό· θα περπατούν, Κύριε, στο φως τού προσώπου σου. Ψαλμοί 89:15
 • Ψαλμός δοξολογίας. ΑΛΑΛΑΞΤΕ στον Κύριο, ολόκληρη η γη.Δουλέψτε στον Κύριο με ευφροσύνη· ελάτε μπροστά του με αγαλλίαση. - Ψαλμοί 100:1, 2
 • Ψαλμός ωδής για την ημέρα τού Σαββάτου. ΕΙΝΑΙ αγαθό το να δοξολογεί κάποιος τον Κύριο, και να ψαλμωδεί στο όνομά σου, Ύψιστε· Ψαλμοί 92:1
 • Ψαλμός τού Δαβίδ. ΕΛΕΟΣ και κρίση θα ψάλλω· σε σένα, Κύριε, θα ψαλμωδώ. - Ψαλμοί 101:1
 • Ο ΚΥΡΙΟΣ βασιλεύει· ας αγάλλεται η γη· ας ευφραίνεται το πλήθος των νησιών. - Ψαλμοί 97:1
 • Ευφραίνεστε, δίκαιοι, στον Κύριο, και υμνείτε στην ανάμνηση της αγιοσύνης του. - Ψαλμοί 97:12
 • Ψαλμός τού Δαβίδ. ΕΥΛΟΓΕΙ, ω ψυχή μου, τον Κύριο· και κάθε τι που είναι μέσα μου, το όνομά του το άγιο.Ευλόγει, ω ψυχή μου, τον Κύριο, και μη ξεχνάς όλες τις ευεργεσίες του· - Ψαλμοί 103:1, 2
 • Ας αινούν το όνομα του Κυρίου χοροστατώντας· ας ψαλμωδούν σ' αυτόν με τύμπανο και κιθάρα.Επειδή, ο Κύριος ευδοκεί στον λαό του· θα δοξάσει τούς πράους με σωτηρία.Οι όσιοι θα αγάλλονται με δόξα· θα αγάλλονται επάνω στα κρεβάτια τους. - Ψαλμοί 149:1, 3-5
 • Εκείνος που προσφέρει θυσία αίνεσης, αυτός με δοξάζει· και σ' εκείνον που βάζει τον δρόμο του σε ευθύτητα, θα δείξω τη σωτηρία τού Θεού. - Ψαλμοί 50:23
 • κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σιλᾶς προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν Θεόν • ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι. - Πράξεις 16:25
 • Και αφού συμβουλεύθηκε μαζί με τον λαό, διέταξε τους ψαλτωδούς να ψάλλουν στον Κύριο, και να υμνούν τη μεγαλοπρέπεια της αγιότητάς του, βγαίνοντας μπροστά από τον στρατό, και να λένε: Δοξολογείτε τον Κύριο, επειδή το έλεός του μένει στον αιώνα.Και όταν άρχισαν να ψάλλουν και να υμνούν, ο Κύριος έστησε ενέδρες εναντίον των γιων τού Αμμών, του Μωάβ, και εκείνων από το βουνό τού Σηείρ, που ήρθαν εναντίον τού Ιούδα· και χτυπήθηκαν. - 2 Χρονικών 20:21, 22
 • ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε, τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς. - Θεσσαλονικεῖς α’ 5:18
 • δι᾿ αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ Θεῷ, τοῦτ᾿ ἔστιν καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. - Εβραίους 13:15
 • Ας γεμίσει το στόμα μου από τον ύμνο σου, από τη δόξα σου, όλη την ημέρα. - Ψαλμοί 71:8
 • Εγώ, όμως, πάντοτε θα ελπίζω, και θα προσθέτω σε όλους τούς επαίνους σου. - Ψαλμοί 71:14
 • Από τις ανατολές τού ήλιου μέχρι τις δύσεις του, ας αινείται το όνομα του Κυρίου. - Ψαλμοί 113:3
 • λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ • εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ Πατρί • - Εφεσίους 5:19, 20
 • καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα • Αἰνεῖτε τῷ Θεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι. - Αποκάλυψη 19:5