απελπισία  • Ψαλμοί 9:10 Θα ελπίζουν σε σένα αυτοί που γνωρίζουν το όνομά σου· επειδή, δεν εγκατέλειψες όσους σε ζητούν, Κύριε.

  • Ψαλμοί 34:17 Έκραξαν οι δίκαιοι, και ο Κύριος εισάκουσε, και από όλες τους τις θλίψεις τούς ελευθέρωσε.

  • Ψαλμοί 86:7 Σε ημέρα θλίψης θα σε επικαλούμαι, επειδή θα με εισακούς.

  • Ψαλμοί 91:15 Θα με επικαλείται και θα τον εισακούω· μαζί του θα είμαι στη θλίψη· θα τον λυτρώνω, και θα τον δοξάζω.

  • Ψαλμοί 145:18, 19 Ο Κύριος είναι κοντά σε όλους εκείνους που τον επικαλούνται· σε όλους εκείνους που τον επικαλούνται αληθινά. Εκπληρώνει την επιθυμία εκείνων που τον φοβούνται, και εισακούει την κραυγή τους, και τους σώζει.