Goed slapen  • Job 11:18,19 En gij zult vertrouwen, omdat er verwachting zal zijn; en gij zult graven, gerustelijk zult gij slapen; En gij zult nederliggen, en niemand zal u verschrikken; en velen zullen uw aangezicht smeken.

  • Psalmen 3:5 Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.

  • Psalmen 4:8 Ik zal in vrede te zamen nederliggen en slapen; want Gij, o HEERE! alleen zult mij doen zeker wonen.

  • Psalmen 91:5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt;

  • Spreuken 3:24 Zo gij nederligt, zult gij niet schrikken; maar gij zult nederliggen en uw slaap zal zoet wezen.