Wijsheid en besluitvorming


 • HEERE! Leid mij in Uw gerechtigheid, om mijner verspieders wil; richt Uw weg voor mijn aangezicht.
  Psalmen 5:8
 • Daleth. HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.He. Vau. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag.
  Psalmen 25:4, 5
 • Jod. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal den zachtmoedigen Zijn weg leren.
  Psalmen 25:9
 • HEERE! leer mij Uw weg, en leid mij in het rechte pad, om mijner verspieders wil.
  Psalmen 27:11
 • Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.
  Psalmen 32:8
 • Mem. De gangen deszelven mans worden van den HEERE bevestigd; en Hij heeft lust aan zijn weg.
  Psalmen 37:23
 • Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.
  Psalmen 73:24
 • Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet.
  Psalmen 119:18
 • Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.
  Psalmen 119:105
 • De opening Uwer woorden geeft licht, de slechten verstandig makende.
  Psalmen 119:130
 • Doe mij Uw goedertierenheid in den morgenstond horen, want ik betrouw op U; maak mij bekend den weg, dien ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op.
  Psalmen 143:8
 • Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.
  Spreuken 3:5, 6
 • Als gij wandelt, zal dat u geleiden; als gij nederligt, zal het over u de wacht houden; als gij wakker wordt, zal hetzelve met u spreken.
  Spreuken 6:22
 • En uw oren zullen horen het woord desgenen, die achter u is, zeggende: Dit is de weg, wandelt in denzelven; als gij zoudt afwijken ter rechter- of ter linkerhand.
  Jesaja 30:21
 • En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten.
  Jesaja 42:16
 • De Heere HEERE heeft Mij een tong der geleerden gegeven, opdat Ik wete met den moede een woord ter rechter tijd te spreken; Hij wekt allen morgen, Hij wekt Mij het oor, dat Ik hore, gelijk die geleerd worden.
  Jesaja 50:4
 • En de HEERE zal u geduriglijk leiden, en Hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten, en uw beenderen vaardig maken; en gij zult zijn als een gewaterde hof, en als een springader der wateren, welker wateren niet ontbreken.
  Jesaja 58:11
 • Ik weet, o HEERE! dat bij den mens zijn weg niet is; het is niet bij een man, die wandelt, dat hij zijn gang richte.
  Jeremia 10:23
 • Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten; want Ik ben Israel tot een Vader, en Efraim is Mijn eerstgeborene.
  Jeremia 31:9
 • (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)
  2 Corinthiër 5:7
 • Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.
  Hebreeën 4:12
 • Ziet wat gij doet, want gij houdt het gericht niet den mens, maar den HEERE; en Hij is bij u in de zaak van het gericht.
  2 Kronieken 19:6
 • Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid; Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis van God vinden.Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand.
  Spreuken 2:3, 5, 6
 • De mens heeft schikkingen des harten; maar het antwoord der tong is van den HEERE.
  Spreuken 16:1
 • De kwade lieden verstaan het recht niet; maar die den HEERE zoeken, verstaan alles.
  Spreuken 28:5
 • En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen.
  Jesaja 11:2, 3
 • Aan deze vier jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken, en wijsheid; maar Daniël gaf Hij verstand in allerlei gezichten en dromen.
  Daniël 1:17
 • En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
  Jakobus 1:5
 • Doe mij Uw goedertierenheid in den morgenstond horen, want ik betrouw op U; maak mij bekend den weg, dien ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op.
  Psalmen 143:8
 • Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God! Uw goede Geest geleide mij in een effen land.O HEERE! maak mij levend, om Uws Naams wil; voer mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid.
  Psalmen 143:10, 11
 • Die wijs is, zal horen, en zal in lere toenemen; en die verstandig is, zal wijzen raad bekomen;
  Spreuken 1:5
 • De weg des dwazen is recht in zijn ogen; maar die naar raad hoort, is wijs.
  Spreuken 12:15
 • De gedachten worden vernietigd, als er geen raad is; maar door veelheid der raadslieden zal elkeen bestaan.
  Spreuken 15:22
 • Hoor raad, en ontvang tucht, opdat gij in uw laatste wijs zijt.
  Spreuken 19:20
 • Elke gedachte wordt door raad bevestigd, daarom voer oorlog met wijze raadslagen.
  Spreuken 20:18
 • Want door wijze raadslagen zult gij voor u den krijg voeren, en in de veelheid der raadgevers is de overwinning.
  Spreuken 24:6
 • Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.
  Johannes 7:24
 • Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.
  Jakobus 3:17
 • Dit is de derde maal, dat ik tot u kom; in den mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan.
  2 Corinthiër 13:1