Roepen tot Hem en Hij zal antwoorden  • Psalmen 9:10 En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.

  • Psalmen 34:17Tsade. Zij roepen, en de HEERE hoort, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.

  • Psalmen 86:7 In den dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij.

  • Psalmen 91:15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken.

  • Psalmen 145:18, 19 Koph. De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid. Resch. Hij doet het welbehagen dergenen, die Hem vrezen, en Hij hoort hun geroep, en verlost hen.