Peace


 • Men du skal fare til dine Fædre i Fred og blive jordet i en god Alderdom.
  1 Mosebog 15:15
 • HERREN give Kraft til sit Folk, HERREN velsigne sit Folk med Fred!
  Salme 29:11
 • hold dig fra ondt og øv godt, søg Fred og j ag derefter.
  Salme 34:14
 • Men de sagtmodige skal arve Landet, de fryder sig ved megen Fred.
  Salme 37:11
 • Vogt på Uskyld, læg Vind på Oprigtighed, thi Fredens Mand har en Fremtid;
  Salme 37:37
 • Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.
  Salme 119:165
 • Jeg vil Fred; men taler jeg, vil de Krig!
  Salme 120:7
 • Når HERREN har Behag i et Menneskes Veje, gør han endog hans Fjender til Venner.
  Ordsprogene 16:7
 • Tid til at elske og Tid til at hade, Tid til Krig og Tid til Fred.
  Prædikeren 3:8
 • Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, på hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Fredsfyrste.
  Esajas 9:6
 • hvis Sind er fast, som vogter på Fred, thi det stoler på dig.
  Esajas 26:3
 • Retfærds Frugt bliver Fred og Rettens Vinding Tryghed for evigt.
  Esajas 32:17
 • Alle dine Børn bliver oplært af HERREN, og stor bliver Børnenes Fred;
  Esajas 54:13
 • Ja, med Glæde skal I drage ud; og i Fred skal I ledes frem; foran jer råber Bjerge og Høje med Fryd, alle Markens Træer skal klappe i Hånd;
  Esajas 55:12
 • De gudløse har ingen Fred, siger min Gud.
  Esajas 57:21
 • de kender ej Fredens Veje, der er ingen Ret i deres Spor; de gør sig krogede Stier; Fred kender ingen, som træder dem.
  Esajas 59:8
 • De læger mit Folks Brøst som den simpleste Sag, idet de siger: "Fred, Fred!" skønt der ikke er Fred.
  Jeremias 6:14
 • Thi jeg ved, hvilke Tanker jeg tænker om eder, lyder det fra HERREN, Tanker om Fred og ikke om Ulykke, at jeg må give eder Fremtid og Håb.
  Jeremias 29:11
 • Se, jeg vil lade Byens Sår heles og læges, og jeg helbreder dem og oplader for dem en Rigdom af Fred og Sandhed.
  Jeremias 33:6
 • Der opstår Angst; man søger Redning, men finder den ikke.
  Ezekiel 7:25
 • Israels Profeter, som profeterede om Jerusalem og skuede Fredssyner for det, hvor ingen Fred var - lyder det fra den Herre HERREN.
  Ezekiel 13:16
 • Mod de hellige skal hans Tanke rettes; hans svigefulde Råd skal lykkes ham, og han skal sætte sig store Ting for og styrte mange i Ulykke i deres Tryghed. Mod Fyrsternes Fyrste skal han rejse sig, men så skal han knuses, dog ikke ved Menneskehånd.
  Daniel 8:25
 • Uventet falder han ind i de frugtbareste Egne og gør, hvad hans Fædre eller Fædres Fædre ikke gjorde; Ran, Bytte og Gods strør han ud til sine Folk, og mod Fæstninger oplægger han Råd, dog kun til en Tid.
  Daniel 11:24
 • Se, Glædsesbudet, som kundgør Fred, skrider frem over bjergene Fejr dine Fester, Juda, indfri dine Løfter! Thi aldrig skal Niddingen mer drage gennem dig; han er udryddet helt og holdent.
  Nahum 1:15
 • Min Pagt med ham var, at jeg skulde give ham Liv og Fred, og han skulde frygte mig og bæve for mit Navn;
  Malakias 2:5
 • Salige ere de, som stifte Fred, thi de skulle kaldes Guds Børn.
  Matthæus 5:9
 • og dersom Huset er det værd, da komme eders Fred over det; men dersom det ikke er det værd, da vende eders Fred tilbage til eder!
  Matthæus 10:13
 • Mener ikke, at jeg er kommen for at bringe Fred på Jorden; jeg er ikke kommen for at bringe Fred, men Sværd.
  Matthæus 10:34
 • Og han stod op og truede Vinden og sagde til Søen: "Ti, vær stille!" og Vinden lagde sig, og det blev ganske blikstille.
  Markus 4:39
 • Men han sagde til hende: "Datter! din Tro har frelst dig; gå bort med Fred, og vær helbredt fra din Plage!"
  Markus 5:34
 • Saltet er godt; men dersom Saltet bliver saltløst, hvormed ville I da give det sin Kraft igen? Haver Salt i eder selv, og holder Fred med hverandre!"
  Markus 9:50
 • for at skinne for dem, som sidde i Mørke og i Dødens Skygge, for at lede vore Fødder ind på Fredens Vej,"
  Lukas 1:79
 • "Ære være Gud i det højeste! og Fred på Jorden! i Mennesker Velbehag!
  Lukas 2:14
 • Men han sagde til Kvinden: "Din Tro har frelst dig, gå bort med Fred!"
  Lukas 7:50
 • Men hvor I komme ind i et Hus, siger der først: Fred være med dette Hus!
  Lukas 10:5
 • Men hvis ikke, sender han, medens den anden endnu er langt borte, Sendebud hen og underhandler om Fred.
  Lukas 14:32
 • "Velsignet være Kongen, som kommer, i Herrens Navn! Fred i Himmelen, og Ære i det højeste!"
  Lukas 19:38
 • Men medens de talte dette, stod han selv midt iblandt dem; og han siger til dem: "Fred være med eder!"
  Lukas 24:36
 • Fred efterlader jeg eder, min Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og forsage ikke!
  Johannes 14:27
 • Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden."
  Johannes 16:33
 • Til alle Guds elskede, som ere i Rom, kaldede hellige. Nåde være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!
  Romerne 1:7
 • der er Ødelæggelse og Elendighed på deres Veje, og Freds Vej have de ikke kendt." "Der er ikke Gudsfrygt for deres Øjne."
  Romerne 3:16-18
 • Altså retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Krist,
  Romerne 5:1
 • Thi Kødets Higen er Død, men Åndens Higen er Liv og Fred,
  Romerne 8:6
 • og hvorledes skulde de prædike, dersom de ikke bleve udsendte? Som der er skrevet: "Hvor dejlige. ere deres Fødder, som forkynde godt Budskab."
  Romerne 10:15
 • Dersom det er muligt - såvidt det står til eder - da holder Fred med alle Mennesker:
  Romerne 12:18
 • Thi Guds Rige består ikke i at spise og drikke, men i Retfærdighed og Fred og Glæde i den Helligånd.
  Romerne 14:17
 • Derfor, lader os tragte efter det, som tjener til Fred og indbyrdes Opbyggelse!
  Romerne 14:19
 • Men Håbets Gud fylde eder med al Glæde og Fred, idet I tro, for at I må blive rige i Håbet ved den Helligånds Kraft!
  Romerne 15:13
 • Men Fredens Gud være med eder alle! Amen.
  Romerne 15:33
 • Nåde være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!
  1 Korinterne 1:3
 • Men skiller den vantro sig, så lad ham skille sig; ingen Broder eller Søster er trælbunden i sådanne Tilfælde; men Gud har kaldet os til Fred.
  1 Korinterne 7:15
 • Thi Gud er ikke Forvirringens, men Fredens Gud. Ligesom i alle de helliges Menigheder
  1 Korinterne 14:33
 • I øvrigt, Brødre! glæder eder, bliver fuldkommengjorte, lader eder formane, værer enige, værer fredsommelige; og Kærlighedens og Fredens Gud skal være med eder.
  2 Korinterne 13:11
 • Nåde være med eder og Fred fra Gud Fader og vor Herre Jesus Kristus,
  Galaterne 1:3
 • g så mange, som vandre efter denne Rettesnor, over dem være Fred og Barmhjertighed, og over Guds Israel!
  Galaterne 6:16
 • Men Åndens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,
  Galaterne 5:22
 • Thi han er vor Fred, han, som gjorde begge til eet og nedbrød Gærdets Skillevæg, Fjendskabet, da han i sit Kød afskaffede Budenes Lov med dens Befalinger, for at han i sig kunde skabe de to til eet nyt Menneske ved at stifte Fred
  Efeserne 2:14, 15
 • og gøre eder Flid for at bevare Åndens Enhed i Fredens Bånd;
  Efeserne 4:3
 • Fødderne ombundne med Kampberedthed fra Fredens Evangelium;
  Efeserne 6:15
 • Hvad I både have lært og modtaget og hørt og set på mig, dette skulle I gøre, og Fredens Gud skal være med eder.
  Filipperne 4:9
 • og ved ham at forlige alle Ting med sig, være sig dem på Jorden eller dem i Himlene, idet han stiftede Fred ved hans Kors's Blod.
  Kolossensern 1:20
 • Og Kristi Fred råde i eders Hjerter, til hvilken I også bleve kaldede i eet Legeme; og vorder taknemmelige!
  Kolossensern 3:15
 • Men I, Brødre! I ere ikke i Mørke, så at Dagen skulde overraske eder som en Tyv.
  1 Tessalonikerne 5:4
 • Men fly de ungdommelige Begæringer; jag derimod efter Retfærdighed, Troskab, Kærlighed og Fred sammen med dem, som påkalde Herren af et rent Hjerte;
  2 Timoteus 2:22
 • Stræber efter Fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren;
  Hebræerne 12:14
 • Men Fredens Gud, som førte den store Fårenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,
  Hebræerne 13:20
 • Men Retfærdigheds Frugt såes i Fred for dem, som stifte Fred.
  Jakob 3:18
 • han vende sig fra ondt og gøre godt; han søge Fred og jage efter den!
  1 Peter 3:11
 • Og der udgik en anden Hest, som var rød; og ham, som sad på den, blev det givet at tage Freden bort fra Jorden, og at de skulde myrde hverandre; og der blev givet ham et stort Sværd.
  Aabenbaringen 6:4