Komfort i nød


 • Thi han kender min Vej og min Vandel, som Guld går jeg frem af hans Prøve. - Job 23:10
 • Den evige Gud er en Bolig, og hernede er de evige Arme. - 5 Mosebog 33:27
 • takker i alle Forhold; thi dette er Guds Villie med eder i Kristus Jesus. - 1 Tessalonikerne 5:18
 • og I have glemt Formaningen, der jo dog taler til eder som til Sønner: "Min Søn! agt ikke Herrens Tugtelse ringe, vær heller ikke forsagt, når du revses af ham; - Hebræerne 12:5
 • Jesus svarede: "Hverken han eller hans Forældre have syndet; men det er sket, for at Guds Gerninger skulle åbenbares på ham. - Johannes 9:3
 • Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden." - Johannes 16:33
 • "Eders Hjerte forfærdes ikke! Tror på Gud, og tror på mig! - Johannes 14:1
 • Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede. Thi dem, han forud kendte, forudbestemte han også til at blive ligedannede med hans Søns Billede, for at han kunde være førstefødt iblandt mange Brødre. - Romerne 8:28,29
 • Hvem skal kunne skille os fra Kristi Kærlighed? Trængsel eller Angst eller Forfølgelse eller Hunger eller Nøgenhed eller Fare eller Sværd? som der er skrevet: "For din Skyld dræbes vi den hele Dag, vi bleve regnede som Slagtefår." Men i alt dette mere end sejre vi ved ham, som elskede os. Thi jeg er vis på, at hverken Død eller Liv eller Engle eller Magter eller noget nærværende eller noget tilkommende eller Kræfter eller det høje eller det dybe eller nogen anden Skabning skal kunne skille os fra Guds Kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. - Romerne 8:35-39
 • Når du går gennem Vande, er jeg med dig, gennem Strømme, de river dig ikke bort; når du går gennem Ild, skal du ikke svides, Luen brænder dig ikke. - Esajas 43:2
 • Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, Barmhjertighedens Fader og al Trøsts Gud, som trøster os under al vor Trængsel, for at vi må kunne trøste dem, som ere i alle Hånde Trængsel, med den Trøst, hvormed vi selv trøstes af Gud! Thi ligesom Kristi Lidelser komme rigeligt over os, således bliver også vor Trøst rigelig ved Kristus. Men hvad enten vi lide Trængsel, sker det til eders Trøst og Frelse, eller vi trøstes, sker det til eders Trøst, som viser sin Kraft i, at I udholde de samme Lidelser, som også vi lide; og vort Håb om eder er fast, efterdi vi vide, at ligesom I ere delagtige i Lidelserne, således ere I det også i Trøsten. Thi vi ville ikke, Brødre! at I skulle være uvidende om den Trængsel, som kom over os i Asien, at vi bleve overvættes besværede, over Evne, så at vi endog mistvivlede om Livet. Ja, selv have vi hos os selv fået det Svar: "Døden", for at vi ikke skulde forlade os på os selv, men på Gud, som oprejser de døde, han, som friede os ud af så stor en Dødsfare og vil fri os, til hvem vi have sat vort Håb, at han også fremdeles vil fri os, - IIKorinterne 1:3-10
 • Mine Brødre! agter det for idel Glæde, når I stedes i mange Hånde Prøvelser, vidende, at eders Tros Prøve virker Udholdenhed; Salig den Mand, som holder Prøvelse ud; thi når han har stået Prøve, skal han få Livets Krans, som Herren har forjættet dem, der elske ham. - Jakob 1:2,3,12
 • I elskede! undrer eder ikke over den Ild, som brænder iblandt eder til eders Prøvelse, som om der hændtes eder noget underligt; men glæder eder i samme Mål, som I have Del i Kristi Lidelser, for at I også kunne glæde og fryde eder ved hans Herligheds Åbenbarelse. - 1Peter 4:12, 13
 • men lider han som en Kristen, da skamme han sig ikke, men prise Gud for dette Navn! Derfor skulle også de, som lide efter Guds Villie, befale den trofaste Skaber deres Sjæle, idet de gøre det gode. - 1 Peter 4:16,19
 • Og han skal aftørre hver Tåre af deres Øjne, og Døden skal ikke være mere, ej heller Sorg, ej heller Skrig, ej heller Pine skal være mere; thi det forrige er veget bort. - Aabenbaringen 21:4
 • når de skriger, hører HERREN og frier dem af al deres Trængsel. HERREN er nær hos dem, hvis Hjerte er knust, han frelser dem, hvis Ånd er brudt. - Salme 34:17,18
 • om end han snubler, falder han ikke, thi HERREN støtter hans Hånd. - Salme 37:24
 • Du, som lod os skue mange fold Trængsel og Nød, du kalder os atter til Live og drager os atter af Jordens Dyb; du vil øge min Storhed og atter trøste mig. - Salme 71:20,21
 • Det er min Trøst i Nød, at dit Ord har holdt mig i Live. - Salme 119:50
 • Går jeg i Trængsel, du værger mig Livet, mod Fjendernes Vrede udrækker du Hånden, din højre bringer mig Frelse. - Salme 138:7
 • Thi du blev de ringes Værn, den fattiges Værn i Nøden, et Ly mod Skylregn, en Skygge mod Hede; thi som isnende Regn er Voldsmænds Ånde, - Esajas 25:4
 • Frygt ikke, thi jeg er med dig, vær ej rådvild, thi jeg er din Gud! Med min Retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig. - Esajas 41:10
 • Forgæves søger de arme og fattige Vand, deres Tunge brænder af Tørst; jeg, HERREN, vil bønhøre dem, dem svigter ej Israels Gud. - Esajas 41:17
 • Thi Herren bortstøder ikke for evigt, har han voldt Kvide, så ynkes han, stor er hans Nåde; ej af Hjertet plager og piner han Menneskens Børn. - Klagesangene 3:31-33
 • forvisset om dette, at han, som begyndte en god Gerning i eder, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi Dag, - Filipperne 1:6
 • dersom vi holde ud, skulle vi også være Konger med ham; dersom vi fornægte, skal også han fornægte os; dersom vi ere utro, forbliver han dog tro; thi fornægte sig selv kan han ikke. - II Timoteus 2:12,13
 • og de stoler på dig, de, som kender dit Navn, thi du svigted ej dem, der søgte dig, HERRE. - Salme 9:10
 • På Nødens Dag påkalder jeg dig, thi du svarer mig. - Salme 86:7
 • han læger dem, hvis Hjerte er sønderknust, og forbinder deres Sår; - Salme 147:3