Tro


 • Altså kommer Troen af det. som høres, men det, som høres, kommer igennem Kristi Ord.
  Romerne10:17
 • Stol på HERREN af hele dit Hjerfe, men forlad dig ikke på din Forstand;hav ham i Tanke på alle dine Veje, så jævner han dine Stier.
  Ordsprogene3:5, 6
 • Men Jesus sagde til ham: "Om du formår! Alle Ting ere mulige for den, som tror."
  Markus 9:23
 • Derfor, om nogen er i Kristus, da er han en ny Skabning; det gamle er forbigangent, se, det er blevet nyt!
  2 Korinterne 5:17
 • Thi intet vil være umuligt for Gud."
  Lukas 1:37
 • Da rørte han ved deres Øjne og sagde: "Det ske eder efter eders Tro!"
  Matthæus 9:29
 • Men Tro er en Fortrøstning til det, som håbes, en Overbevisning om Ting, som ikke ses.
  Hebræerne 11:1
 • Men dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, så skal den gives ham.Men han bede i Tro, uden at tvivle; thi den, som tvivler, ligner en Havets Bølge, der drives og kastes af Vinden.Ikke må nemlig det Menneske mene, at han skal få noget af Her ren,en tvesindet Mand, som han er, ustadig på alle sine Veje.
  Jakob 1:5-8
 • Men uden Tro er det umuligt at behage ham; thi den, som kommer frem for Gud, bør tro, at han er til, og at han bliver deres Belønner, som søge ham.
  Hebræerne 11:6
 • Thi ligesom Legemet er dødt uden Ånd, således er også Troen død uden Gerninger.
  Jakob 2:26
 • men alt det, som ikke er af Tro, er Synd.
  Romerne 14:23
 • Men min retfærdige skal leve af Tro; og dersom han unddrager sig, har min Sjæl ikke Behag i ham."
  Hebræerne 10:38
 • se, han slår mig ihjel, jeg har intet Håb, dog lægger jeg for ham min Færd.
  Job 13:15
 • Ved Omvendelse og Stilhed skal I frelses, i Ro og Tillid er eders Styrke.
  Esajas 30:15
 • dersom vi ere utro, forbliver han dog tro; thi fornægte sig selv kan han ikke.
  2 Timoteus 2:13
 • thi alt det, som er født af Gud, overvinder Verden; og dette er den Sejr, som har overvundet Verden, vor Tro.
  1 Johannes 5:4
 • og i alle Forhold løfter Troens Skjold, med hvilket I ville kunne slukke alle den ondes gloende Pile,
  Efeserne 6:16
 • Og han siger til dem: "For eders Vantros Skyld; thi sandelig, siger jeg eder, dersom I have Tro som et Sennepskorn, da kunne I sige til dette Bjerg: Flyt dig herfra derhen, så skal det flytte sig, og intet skal være eder umuligt.
  Matthæus 17:20
 • idet vi se hen til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, som for den foran ham liggende Glædes Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede Skændselen, og som har taget Sæde på højre Side af Guds Trone.
  Hebræerne 12:2
 • Altså retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Krist,
  Romerne 5:1
 • Og Jesus svarede og siger til dem: "Haver Tro til Gud!
  Markus 11:22
 • i hvilken I skulle fryde eder, om I end nu en liden Stund, hvis så skal være, bedrøves i mange Hånde Prøvelser,for at eders prøvede Tro, som er meget dyrebarere end det forgængelige Guld, der dog prøves ved Ild, må findes til Ros og Herlighed og Ære i Jesu Kristi Åbenbarelse,ham, som I ikke have set og dog elske, ham, som I, skønt I nu ikke se, men tro, skulle fryde eder over med en uudsigelig og forherliget Glæde,når I nå Målet for eders Tro, Sjælenes Frelse.
  1 Peter 1:6-9