Hrdost


 • Nemluvtež již více hrdě, a nevycházej z úst vašich slovo pyšné; nebo Bůh silný vševědoucí jest Hospodin, a usilování jeho jemu nepochybují. 1 Samuelova 2:3
 • Za pýchou přichází zahanbení, ale při pokorných jest moudrost. Príslovia 11:2
 • Samou toliko pýchou působí člověk svár, ale při těch, jenž užívají rady, jest moudrost. Príslovia 13:10
 • Dům pyšných vyvrací Hospodin, meze pak vdovy upevňuje. Príslovia 15:25
 • Pokory a bázně Hospodinovy odplata jest bohatství a sláva i život. Príslovia 22:4
 • Pýcha člověka snižuje jej, ale chudý duchem dosahuje slávy. Príslovia 29:23
 • A protož kdo se domnívá, že stojí, hlediž, aby nepadl. 1 Korintským 10:12
 • Zákon pak není z víry, ale ten člověk, kterýž by plnil ta přikázání, živ bude v nich. Galatským 3:12
 • Ponižte se před obličejem Páně, a povýšíť vás. Jakubův 4:10
 • Nebo každý, kdož se povyšuje, bude ponížen; a kdož se ponižuje, bude povýšen. Lukáš 14:11
 • Ovoce pak Ducha jestiť:Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost. Proti takovýmť není Zákon. Galatským 5:22, 23
 • Nic nečiňte skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoře jedni druhé za důstojnější sebe majíce. Nehledejte jeden každý svých věcí, ale každý také toho, což jest jiných. Budiž tedy tatáž mysl při vás, jakáž byla při Kristu Ježíši, Filipským 2:3-5
 • Ohavností jest Hospodinu každý pyšného srdce; by sobě na pomoc i jiné přivzal, neujde pomsty. Príslovia 16:5
 • Před setřením bývá pýcha, a před pádem pozdvižení ducha. Príslovia 16:18
 • Cesta zdá se přímá člověku, ale dokonání její jistá cesta smrti. Príslovia 16:25
 • Před setřením vyvyšuje se srdce člověka, ale před povýšením bývá ponížení. Príslovia 18:12
 • Nýbrž hojnější dává milost. Nebo dí:Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Jakubův 4:6
 • Nýbrž hojnější dává milost. Nebo dí:Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Žalmy 25:9
 • Podobně i mládenci, buďte poddáni starším. A všickni poddanost jedni druhým ukazujte, pokorou vnitř se ozdobte. Bůh zajisté pyšným se protiví, ale pokorným dává milost. Pokořtež se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil časem svým, Všelikou péči vaši uvrhouce na něj. Nebo onť má péči o vás. 1 Petrův 5:5-7
 • Povězte, ať se nechlubí ten, kterýž se strojí do zbroje, jako ten, kterýž svláčí zbroj. 1 Královská 20:11
 • Nebo všecko to ruka má učinila, a jí stojí všecko, praví Hospodin. I však na toho patřím, kdož jest chudý a skroušeného ducha, a třese se před slovem mým. Izaiáš 66:2