Modlitba v zoufalství


  • I budou v tebe doufati, kteříž znají jméno tvé; nebo neopouštíš hledajících tě, Hospodine. Žalmy 9:10
  • Volají-li spravedliví, Hospodin vyslýchá, a ze všech jejich úzkostí je vytrhuje. Žalmy 34:17
  • V den ssoužení svého vzývám tě, nebo mne vyslýcháš. Žalmy 86:7
  • Vzývati mne bude, a vyslyším jej; já s ním budu v ssoužení, vytrhnu a oslavím jej. Žalmy 91:15
  • Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž ho vzývají v pravdě. Vůli těch, kteříž se ho bojí, činí, a křik jejich slyší, a spomáhá jim. Žalmy 145:18, 19