Těhotenství a porod


 • Od silného Boha, jemuž sloužil otec tvůj, kterýž spomáhá tobě, a od všemohoucího, kterýž požehná tobě požehnáními nebeskými s hůry, požehnáními propasti ležící hluboko, požehnáním prsů a života.
  1. Mojžišova 49:25
 • Synové pak Izraelští rozmnožili se a rodili se v hojnosti; a rozhojňovali se, i zsilili se náramně velmi, a naplněna jest jimi země.
  2. Mojžišova 1:7
 • A bude tě milovati, i požehná tobě a rozmnoží tebe. Nebo požehná plodu života tvého a úrodám země tvé, obilí tvému, vínu tvému a oleji tvému, plodu skotů tvých i stádům bravů tvých v zemi, kterouž s přísahou zaslíbil otcům tvým, že ji tobě dá. Požehnaný budeš nad všecky národy; nebude u tebe neplodný aneb neplodná, ani mezi hovady tvými.
  5. Mojžišova 7:13, 14
 • Zdali ten, kterýž mne v břiše učinil, neučinil i jeho? A nesformoval nás hned v životě jeden a týž?
  Jób 31:15
 • Mocné na zemi bude símě jeho, rodina upřímých požehnání dojde.
  Žalmy 112:2
 • Kterýž vzdělává neplodnou v čeled, a matku veselící se z dítek. Halelujah.
  Žalmy 113:9
 • Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky, a plod života jest mzda.
  Žalmy 127:3
 • Ty zajisté v moci máš ledví má, přioděl jsi mne v životě matky mé.
  Žalmy 139:13
 • Nebo on utvrzuje závory bran tvých, požehnání udílí synům tvým u prostřed tebe.
  Žalmy 147:13
 • Jako pastýř stádo své pásti bude, do náručí svého shromáždí jehňátka, a v klíně svém je ponese, březí pak poznenáhlu povede.
  Izaiáš 40:11
 • Nebo vyleji vody na žíznivého, a potoky na vyprahlost; vyleji Ducha svého na símě tvé, a požehnání své na potomky tvé. I porostou jako mezi bylinami, jako vrbí vedlé tekutých vod.
  Izaiáš 44:3, 4
 • Dříve než jsem tě sformoval v životě, znal jsem tebe, a dříve nežlis vyšel z života, posvětil jsem tě, za proroka národům dal jsem tebe.
  Jeremiáš 1:5
 • A blahoslavená, kteráž uvěřila, neboť dokonány budou ty věci, kteréž jsou povědíny jí ode Pána.
  Lukáš 1:45
 • Věrou také i Sára moc ku početí semene přijala, a mimo čas věku porodila, když věřila, že jest věrný ten, jenž zaslíbil.
  Židům 11:11
 • Kterýž vyvedl mne na prostranno, vytrhl mne, nebo mne sobě oblíbil.
  Žalmy 18:19
 • Nakloň ke mně ucha svého, rychle vytrhni mne; budiž mi pevnou skalou a domem ohraženým, abys mne zachoval.
  Žalmy 31:2
 • Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho bojí, a zastává jich.
  Žalmy 34:7
 • Račiž ty mne, Hospodine, vysvoboditi; Hospodine, pospěšiž ku pomoci mé.
  Žalmy 40:13
 • Já pak ačkoli chudý a nuzný jsem, Pán však pečuje o mne. Pomoc má a vysvoboditel můj ty jsi. Bože můj, neprodlévejž.
  Žalmy 40:17
 • A vzývej mne v den ssoužení, vytrhnu tě, a ty mne budeš slaviti.
  Žalmy 50:15
 • Od konce země v sevření srdce svého k tobě volám, na skálu nade mne vyšší uvediž mne.
  Žalmy 61:2
 • Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.
  Žalmy 91:14
 • Zlý, by sobě i na pomoc přivzal, neujde pomsty, símě pak spravedlivých uchází toho.
  Príslovia 11:21
 • On dává ustalému sílu, a tomu, ješto žádné síly nemá, moci hojně udílí. Ustává a umdlévá mládež, a mládenci těžce klesají, Ale ti, jenž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se peřím jako orlice; běží, a však neumdlévají, chodí, a neustávají.
  Izaiáš 40:29-31
 • Nebudouť pracovati nadarmo, aniž ploditi budou k strachu; nebo budou símě požehnaných od Hospodina, i potomkové jejich s nimi.
  Izaiáš 65:23
 • Prvé než pracovala ku porodu, porodila; prvé než přišla na ni bolest, porodila pacholátko. Což bych já, kterýž otvírám život matky, neplodil? praví Hospodin. Což bych já, kterýž činím to, aby rodily, zavřín byl? praví Bůh tvůj.
  Izaiáš 66:7, 9
 • Žena, když rodí, zámutek má, nebo přišla hodina její; ale když porodí dítě, již nepamatuje na soužení, pro radost, že se narodil člověk na svět.
  Janův 16:21
 • Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale věrnýť jest Bůh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobíť s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti.
  1 Korintským 10:13
 • Ale řekl mi:Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova.
  2 Korintským 12:9
 • Činíce pak dobře, neoblevujme; nebo časem svým budeme žíti, neustávajíce.
  Galatským 6:9
 • Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.
  Filipským 4:13
 • Ale však spasena bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení svém, s středmostí.
  1 Timoteovi 2:15