Odgoj i disciplina


 • LAMED Dođite, djeco, i poslušajte me, učit ću vas strahu Gospodnjem.
  Psalmi 34:11
 • BET Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Čuvajući riječi tvoje.
  Psalmi 119:9
 • Jahve, što ja počeh, ti dovrši! Jahve, vječna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!
  Psalmi 138:8
 • Daj da nam sinovi budu kao biljke što rastu od mladosti svoje; a kćeri naše kao stupovi ugaoni, krasne poput hramskog stupovlja;
  Psalmi 144:12
 • Sine moj, ne zaboravljaj moje pouke, i tvoje srce neka čuva moje zapovijedi,
  Mudre Izreke 3:1
 • Tako, djeco, poslušajte me, blago onima koji čuvaju moje putove. 33 Poslušajte pouku - da stečete mudrost i nemojte je odbaciti.
  Mudre Izreke 8:32-33
 • Upućuj dijete prema njegovu putu, pa kad i ostari, neće odstupiti od njega.
  Mudre Izreke 22:6
 • Svi će ti sinovi Jahvini biti učenici, i velika će biti sreća djece tvoje.
  Izaija 54:13
 • Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: "Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?" Odgovori mu: "Da, Gospodine, ti znaš da te volim."
  Ivan 21:15
 • A mladenačkih se strastvenosti kloni! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz čista srca prizivlju Gospodina.
  2 Timoteju 2:22
 • Čuti da moja djeca po Istini žive! - nema mi veće radosti od toga.
  3Ivan 1:4
 • Jer koga Jahve ljubi onoga i kori, kao otac sina koga voli.
  Mudre Izreke 3:12
 • Tko štedi šibu, mrzi na sina svog, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje.
  Mudre Izreke 13:24
 • . Kažnjavaj sina svoga dok ima nade, ali ne idi za tim da ga ubiješ.
  Mudre Izreke 19:18
 • Ludost prianja uza srce djetinje: šiba pouke otklanja je od njega.
  Mudre Izreke 22:15
 • Ne uskraćuj djetetu opomene, jer, udariš li ga šibom, neće umrijeti:
  Mudre Izreke 23:13
 • Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom.
  Kološanima 3:21
 • da svojom kućom dobro upravlja i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnošću
  1 Timoteju 3:4
 • Pa zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena: Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori. Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli. Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja? Pa ako niste pod stegom, na kojoj su svi imali udjela, onda ste kopilad, a ne djeca. Zatim, tjelesne smo oce imali odgojiteljima i poštovali ih. Pa nećemo li se kudikamo više podlagati Ocu duhova te živjeti?
  Jevrejima 12:5-9
 • Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem; kad liježeš i kad ustaješ.
  Ponovljeni zakon 6:7
 • Drži i vrši sve ove naredbe što ti ih propisujem, da bude dobro zauvijek tebi i tvojim sinovima poslije tebe kad činiš što je dobro i pravedno u očima Jahve, Boga svoga.
  Ponovljeni zakon 12:28
 • reče im: "U srca svoja usadite sve riječi koje danas uzimam za svjedoka protiv vas; naredite sinovima svojim da ih drže vršeći sve riječi ovoga Zakona. 47 TÓa nije to za vas prazna riječ jer ona je vaš život. Zbog ove riječi živjet ćete dugo na zemlji koju ćete, prešavši Jordan, zaposjesti."
  Ponovljeni zakon 32:46, 47
 • i mene je on učio i govorio mi: "Zadrži moje riječi u svojem srcu, poštuj moje zapovijedi i živjet ćeš. 5 Steci mudrost, steci razbor, ne smeći ih s uma i ne odstupi od riječi mojih usta.
  Mudre Izreke 4:4, 5
 • Pravednik hodi u bezazlenosti svojoj: blago sinovima njegovim poslije njega!
  Mudre Izreke 20:7
 • Kad sam vidio kako se boje, ustao sam i objavio velikašima, odličnicima i ostalom narodu ovo: "Ne bojte se ovih ljudi! Mislite na Gospoda, velikoga i strašnoga, i borite se za svoju braću, za sinove i kćeri svoje, za žene i kuće svoje!"
  Nehemija 4:14
 • A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!
  Efežanima 6:4
 • i što si od mene po mnogim svjedocima čuo, to predaj vjernim ljudima koji će biti podobni i druge poučiti.
  2 Timoteju 2:2