Riječ Božja


  • U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine. Ivan 1:1,14
  • A on odgovori: "Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta." Matej 4:4
  • U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim. Psalmi 119:11
  • Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ivan 15:3
  • Objava riječi tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje. Psalmi 119:130
  • Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno reže riječ istine. 2 Timoteju 2:15
  • Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. Jevrejima 4:12
  • "Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su." Ivan 6:63
  • Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti." Matej 24:35
  • Kao novorođenčad žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom da po njemu uzrastete za spasenje, 1 Petrova 2:2