Shërimi


 • Të shumta janë vuajtjet e njeriut të drejtë, por Zoti e çliron nga të gjitha. -
  Psalmet / Psalms 34:19
 • Rrëfeni fajet njeri tjetrit dhe lutuni për njeri tjetrin, që të shëroheni; shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt.Elia ishte një njeri me të njëtat pasionet tona, dhe u lut intensivisht që të mos binte shi, edhe nuk ra shi mbi dhe për tre vjet e gjashtë muaj.Dhe u lut përsëri dhe qielli dha shi edhe dheu dha frytin e vet. -
  JAKOBI / James5:14-16
 • Ai dërgoi fjalën e tij dhe i shëroi, i shpëtoi nga gropa.-
  Psalmet / Psalms 107:20
 • "Kthehu prapa dhe i thuaj Ezekias, princit të popullit tim: "Kështu flet Zoti, Perëndia i Davidit, atit tënd: Kam dëgjuar lutjen tënde dhe kam parë lotët e tu; ja, unë po të shëroj; ditën e tretë do të ngjitesh në shtëpinë e Zotit. -
  II Kings 20:5
 • Po, unë do të të jap përsëri shëndet dhe do të të shëroj plagët e tua", thotë Zoti, "Sepse të quajnë "e dëbuara", duke thënë: "Ky është Sioni për të cilin askush nuk kujdeset"". -
  Jeremia / Jeremiah 30:17
 • Ai i jep forcë të lodhurit dhe rrit fuqinë e të këputurit. -
  Isaia / Isaiah 40:29
 • Ai fal të gjitha paudhësitë e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua, -
  Psalmet / Psalms103:3
 • Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona; ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi shëruar. -
  Isaia / Isaiah 53:5
 • dhe tha: "Në qoftë se ti dëgjon me vëmëndje zërin e Zotit, Perëndisë tënd, dhe bën atë që është e drejtë në sytë e tij dhe dëgjon urdhërimet e tij dhe respekton tërë ligjet e tij, unë nuk do të jap asnjë nga ato sëmundje që u kam dhënë Egjiptasve, sepse unë jam Zoti që të shëron". -
  Eksodi / Exodus 15:26
 • Dhe ai, si i pa, u tha atyre: ''Shkoni e paraqituni te priftërinjtë''. Dhe ndodhi që, ndërsa ata po shkonin, u pastruan. -
  LLUKA / Luke 17:14
 • Pastaj Jezusi i thirri të dymbëdhjetë dishepujt e tij rreth vetes dhe u dha autoritet t'i dëbojnë frymërat e ndyra, dhe të shërojnë çdo sëmundje e çdo lëngatë. -
  MATEU / Matthew 10:1
 • Por për ju që keni frikë nga emri im, do të lindë dielli i drejtësisë me shërimin në krahët e tij, dhe ju do të dilni dhe do të hidheni si viçat që dalin nga stalla. -
  Malakia / Malachi 4:2
 • Pjetri i tha: ''Enea, Jezusi, Krishti, të shëron; çohu dhe ndreqe shtratin''. Dhe ai u ngrit menjëherë. -
  VEPRAT / Acts 9:34
 • Dhe këto janë shenjat që do t'i përcjellin ata që do të besojnë: në emrin tim ata do t'i dëbojnë demonët, do të flasin gjuhë të reja;do t'i kapin me dorë gjarpërinjtë, edhe nëse do të pijnë diçka që shkakton vdekjen, nuk do t'u bëjë asnjë të keqe; do t'i vënë duart mbi të sëmurët dhe këta do të shërohen''. -
  Mark 16:17-18
 • duke u kujdesur fort që askush të mos mbetet pa hirin e Perëndisë dhe se mos mbijë ndonjë rrënjë e hidhur dhe t'ju turbullojë dhe me anë të saj të ndoten shumë njerëz; -
  HEBRENJTE / Hebrew 12:13
 • Dhe, që të mos më rritet mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, m'u dha një gjëmb në mish, një engjëll i Satanit, për të më rënë me grushta, që të mos mbahem me të madh.Lidhur me këtë iu luta tri herë Zotit që ta largonte nga unë.Por ai më tha: ''Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi''. Prandaj me kënaqësi të madhe do të krenohem më tepër për dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rrijë tek unë.-
  2 KORINTASVE / Corinthians12:7-9
 • "Kthehu prapa dhe i thuaj Ezekias, princit të popullit tim: "Kështu flet Zoti, Perëndia i Davidit, atit tënd: Kam dëgjuar lutjen tënde dhe kam parë lotët e tu; ja, unë po të shëroj; ditën e tretë do të ngjitesh në shtëpinë e Zotit.
  2 i Mbretërve / II Kings 20:5
 • Sepse ai nuk ka përçmuar as nuk ka hedhur poshtë vuajtjen e të pikëlluarit, dhe nuk i ka fshehur fytyrën e tij; por kur i ka klithur atij, ai e ka kënaqur.
  Psalmet / Psalms 22:24
 • Qofshi të fortë, mbarë ju që shpresoni tek Zoti, dhe ai do ta bëjë të patundur zemrën tuaj.
  Psalmet / Psalms 31:24
 • Të shumta janë vuajtjet e njeriut të drejtë, por Zoti e çliron nga të gjitha.
  Psalmet / Psalms 34:19
 • Ai fal të gjitha paudhësitë e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua,
  Psalmet / Psalms 103:3
 • Ai fal të gjitha paudhësitë e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua, .
  Psalmet / Psalms 107:20
 • Ky është përdëllimi im në pikëllim, që fjala jote më ka dhënë jetë.
  Psalmet / Psalms 119:50
 • Në qoftë se ligji yt nuk do të kishte qenë kënaqësia ime, do të isha zhdukur në pikëllimin tim.
  Psalmet / Psalms 119:92
 • Unë jam shumë i pikëlluar, gjallëromë, o Zot, sipas fjalës sate.
  Psalmet / Psalms 119:107
 • Ai shëron ata që e kanë zemrën të thyer dhe lidh plagët e tyre.
  Psalmet / Psalms 147:3
 • Ai i jep forcë të lodhurit dhe rrit fuqinë e të këputurit.
  Isaia / Isaiah 40:29
 • Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona; ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi shëruar.
  Isaia / Isaiah 53:5
 • Ja, dora e Zotit nuk është tepër e shkurtër për të shpëtuar, as veshi i tij nuk është tepër i rënduar për të dëgjuar.
  Isaia / Isaiah 59:1
 • Po, unë do të të jap përsëri shëndet dhe do të të shëroj plagët e tua", thotë Zoti, "Sepse të quajnë "e dëbuara", duke thënë: "Ky është Sioni për të cilin askush nuk kujdeset"".
  Jeremia / Jeremiah 30:17
 • "Ja, unë jam Zoti, Perëndia i çdo mishi; a ka vallë ndonjë gjë tepër të vështirë për mua?".
  Jeremia / Jeremiah 32:27
 • "Unë do të kërkoj të humburën, do ta kthej të hutuarën, do t'i lidh plagën, do ta forcoj të sëmurën, por do të shkatërroj të majmen dhe të fortën; do t'i kullot me drejtësi.
  Ezekieli / Ezekiel 34:16
 • Por për ju që keni frikë nga emri im, do të lindë dielli i drejtësisë me shërimin në krahët e tij, dhe ju do të dilni dhe do të hidheni si viçat që dalin nga stalla.
  Malakia / Malachi 4:2
 • Jezusi u kthye, e pa dhe tha: ''Merr zemër, o bijë; besimi yt të ka shëruar''. Dhe që në atë çast gruaja u shërua.
  MATEU / Matthew 9:22
 • Një ditë ndodhi që, ndërsa Jezusi po mësonte, ishin të pranishëm, ulur, disa farisenj dhe mësues të ligjit, që kishin ardhur nga të gjitha fshatrat e Galilesë, të JUDA / Judesë dhe nga Jeruzalemi; dhe fuqia e Zotit ishte me të, që të kryente shërime.
  LLUKA / Luke 5:17
 • Dhe ai, si i pa, u tha atyre: ''Shkoni e paraqituni te priftërinjtë''. Dhe ndodhi që, ndërsa ata po shkonin, u pastruan.
  LLUKA / Luke 17:14
 • Dhe u lut përsëri dhe qielli dha shi edhe dheu dha frytin e vet.
  JAKOBI / James 5:16
 • Dhe këto janë shenjat që do t'i përcjellin ata që do të besojnë: në emrin tim ata do t'i dëbojnë demonët, do të flasin gjuhë të reja;do t'i kapin me dorë gjarpërinjtë, edhe nëse do të pijnë diçka që shkakton vdekjen, nuk do t'u bëjë asnjë të keqe; do t'i vënë duart mbi të sëmurët dhe këta do të shërohen''.
  Mark 16:17, 18
 • Rrëfeni fajet njeri tjetrit dhe lutuni për njeri tjetrin, që të shëroheni; shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt.Elia ishte një njeri me të njëtat pasionet tona, dhe u lut intensivisht që të mos binte shi, edhe nuk ra shi mbi dhe për tre vjet e gjashtë muaj.Dhe u lut përsëri dhe qielli dha shi edhe dheu dha frytin e vet.
  JAKOBI / James 5:14, 15, 16