Fjala


  • Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë. GJONI / John1:1, 14
  • Por ai, duke iu përgjigjur, tha: ''Éshtë shkruar: "Njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë"''. MATEU / Matthew 4:4
  • E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos mëkatoj kundër teje.- Psalmet / Psalms 119:11
  • Ju tashmë jeni të pastër, për shkak të fjalës që ju kumtova. - GJONI / John15:3
  • Zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u jep mendje njerëzve të thjeshtë. - Psalmet / Psalms119:130
  • Shmangu nga fjalët e kota dhe profane, sepse do të çojnë në pabesi, - 2 TIMOTEUT / Timothy 2:15
  • Dhe nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para tij, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të Atij, të cilit ne do t'i japim llogari. - HEBRENJTE / Hebrew 4:12
  • Éshtë Fryma që jep jetë; mishi nuk vlen asgjë; fjalët që po ju them janë frymë dhe jetë. - GJONI / John 6:63
  • Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. - MATEU / Matthew 24:35
  • Duke iu afruar atij, si te guri i gjallë, i flakur tej nga njerëzit, por i zgjedhur dhe i çmuar përpara Perëndisë, - PJETRI / I Peter 2:2