កូរិនថូសទី ២

ចុចលើជំពូកខាងក្រោមដើម្បីស្តាប់ពួកគេ។ ពួកគេនឹងលេងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ អ្នកអាចប្រើប៊ូតុងបន្ទាប់និងបន្ទាប់ដើម្បីរុករក។ អ្នកអាចទាញយកសៀវភៅទាំងមូលដោយចុចលើប៊ូតុង 'ហ្ស៊ីប' នៅចុងទំព័រនេះ។ Zip_