ಆಡಿಯೋ ಬೈಬಲ್

[Kannada Audio Bible]

ಅಥವಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೇಳಲು ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ಕೆ:

ಒಂದು 'ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್' ಸಾಧನ ಬಳಸಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಓದಲು ಮತ್ತು ಥಾಯ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಕೇಳಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ:

apps


Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.