తెలుగు ఆడియో బైబిల్

[Telugu Audio Bible Playlists]

ఒక 'Android పరికరం ఉపయోగించి ఉంటే, డౌన్లోడ్ మరియు చదవడానికి మరియు థాయ్ మరియు ఇతర భాషలలో బైబిల్ వినడానికి మా App ఉపయోగించండి:

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes

కు లేదా డౌన్లోడ్ వినేందుకు ఒక పుస్తకం ఎంచుకోండి:

పాత నిబంధన - [O.T.]

Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.