ਆਡੀਓ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ

[Punjabi Audio Bible Playlists]

ਨੂੰ ਜ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੁਣੋ:

Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.


ਇੱਕ 'ਛੁਪਾਓ' ਜੰਤਰ ਵਰਤ ਕੇ, ਜੇ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ:

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes