ਆਡੀਓ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ

[Punjabi Audio Bible Playlists]

ਇੱਕ 'ਛੁਪਾਓ' ਜੰਤਰ ਵਰਤ ਕੇ, ਜੇ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ:

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes

ਨੂੰ ਜ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੁਣੋ:

Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.