ಆಡಿಯೋ ಬೈಬಲ್

[Kannada Audio Bible Playlists]

ಅಥವಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೇಳಲು ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ಕೆ:

Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.


ಒಂದು 'ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್' ಸಾಧನ ಬಳಸಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಓದಲು ಮತ್ತು ಥಾಯ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಕೇಳಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ:

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes