ઓડિયો બાઇબલ

[Gujarati Audio Bible Playlists]

એક ', Android ઉપકરણ વાપરી રહ્યા હોય, ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો અને થાઈ અને અન્ય ભાષાઓમાં બાઇબલ સાંભળવા માટે અમારી એપ્લિકેશન ઉપયોગ કરો:

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes

અથવા ડાઉનલોડ સાંભળવા માટે એક પુસ્તક પસંદ કરો:

Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.