FrenchFrench Spanish SpanishIngles English Italian ItalianPortuguese PortugueseRussian German
ChineseChinese Chinese (simp.) Romanized ChinesePinyin Traditional ChineseTraditional Chinese Chinese (trad.)
Home go to audio page   selected Bible verses Go to help
wordproject
 

Sheng Jing

Pinyin (Romanized Chinese)
[Lean what is Pinyin and how to read Chinese, here]

Sou1xun2 | tone marks

jiu4yue1 quan2 shu1

luu4fa3 shu1 li4shi3 shu1 shi1ge1 zhi4hui4 shu1 xian1zhi1 shu1

xin1yue1 quan2 shu1

li4shi3 shu1 bao3luo2 shu1xin4 pu3tong1 shu1xin4 qi3shi4lu4

Wordproject online
- "tai4 chu1 you3 dao4..." -
JS